Interpretacija baštine

Kulturno-povijesna cjelina

Kulturno-povijesna cjelina u središtu grada Petrinje predstavlja najatraktivniji lokalitet. Na današnjoj lokaciji grada, kontinuitet naseljenosti može se pratiti od 1592. godine kada je na samom ušću Petrinjčice u Kupu izgrađena turska utvrda. U funkciji je do početka 18 stoljeća, a 1728. godine počinje njezino rušenje.
U to vrijeme započinje izgradnja civilnoga naselja dok prostor vojne utvrde srasta s okolnom izgradnjom. Početci su to naglog razvoja Petrinje kao značajnoga vojnog i upravnoga središta Banovine. U sastav Banske krajine, Petrinja ulazi 1753. godine te postaje sjedište Druge banske pukovnije. Petrinja se tada razvija u značajno trgovačko, obrtničko, prosvjetno i kulturno središte Banske krajine. U vremenu od 1780. godine kada su napravljeni i najznačajniji urbanističko-arhitektonski zahvati u ovome dijelu grada, počinje uređenje trga, gradnja jednokatnica oko trga, gradi se barokna župna crkva sv. Lovre i župni dvor. Pod okolnostima u kojima se planira i uređuje, petrinjski trg odgovara tipu kvadratnih odnosno pravokutnih oblika trgova ostalih gradova Vojne krajine. Na prijelazu 18. u 19. stoljeće definiran je prostrani pravokutni trg koji je ostao glavni urbani akcent grada. Među građevinama koje omeđuju trg s istočne i južne strane prepoznatljivi su primjeri barokne izgradnje, dok na zapadnoj strani trga i početku Nazorove ulice pronalazimo klasicističke oblike. Tijekom 19. stoljeća uslijedila je izgradnja historicističkih objekata u Nazorovoj, Turkulinovoj, Gajevoj i Gupčevoj ulici. Osim glavnoga trga, danas Trga dr. Franje Tuđmana, u povijesnoj jezgri je i Trg Stjepana Radića ljevkaste forme koji je formiran već sredinom 18. stoljeća. Upravo su ta dva trga te potez izgradnje koji ih međusobno povezuje, odredila najuže područje do danas očuvane povijesne jezgre grada (Matijašević, Cindrić, 2005: 143-148).
Ova povijesna jezgra zaštićena je kao spomenik kulture 1962. godine te je upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu te ima svojstvo kulturnoga dobra.

Kulturno-povijesna cjelina grada Petrinje označena je interpretacijskim tablama na kojima se nalazi QR code – poveznica na link Interpretacija baštine.

The cultural-historic part of the town of Petrinja is marked by interpretation plaques with QR code – link to Interpretation of heritage.

FOTO INTERPR.TABLA

The cultural-historic unit in the centre of the town of Petrinja is its most attractive locality. At the present-day location of the town, the continuity of settlement can be traced back to 1592 when a Turkish fort was built at the very confluence of the Petrinjčica with the Kupa. It was in operation until the beginning of the 18th century, with the beginning of its gradual demolition in 1728.
At that time, the construction of a civilian settlement begins, while the space of the military fort fuses with the surrounding construction. Those are the beginnings of a sudden development of Petrinja as a significant military and administrative centre of Banovina region. Petrinja becomes a part of Banska Krajina in 1753 and the seat of the Second Banska Regiment. Petrinja also develops itself as a significant shopping, crafts, educational and cultural centre of Banska Krajina. Starting with the year 1780 – when the most significant urban planning and architectural interventions in this part of town are made – the square is planned, the one-storey buildings around the square are built, as well as the Baroque parish church of St. Lawrence and its parish house. Under the circumstances in which it is planned and arranged, Petrinja’s main square corresponds to the type of rectangular shape of the squares found in other towns of the military border area Vojna Krajina. At the turn of the 18th to the 19th century, a spacious rectangular square is defined, which remains the main urban accent of the town. Among the buildings bordering the square to the east and south there are recognizable examples of Baroque construction, while along the west side of the square and at the beginning of Nazorova Street there are Classicist forms. During the 19th century begins the construction of Historicist buildings in Nazorova, Turkulinova, Gajeva and Gupčeva Street. In addition to the main square – today Dr. Franjo Tuđman Square – in the historic town core there is also Stjepan Radić Square with a funnelled form, outlined as early as in the mid 18th century. These two squares, and the line of construction that connects them, define the narrowest urban area of the preserved historic core of the town (Matijašević, Cindrić: 2005: 143-148).
This historic core was protected as a cultural monument in 1962 and entered into the Registry of Immovable Cultural Monuments of the Regional Institute for the Protection of Cultural Monuments in Zagreb, and has the qualification of a cultural asset.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Građanska kuća

Kuća je građena 1924. godine u secesijskom stilu u vlasništvu obitelji Kostinčer. Donedavno je u prizemlju radila knjižara i papirnica.

This house was built in 1924 in Art Nouveau style and owned by the family Kostinčer. Until recently, its ground floor hosted the stationery and bookshop.

nazorova-11

Građanska kuća

Kuća je građena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture historicizma. U nizu objekata koji čine pročelje glavnoga trga u Petrinji, osim arhitektonske, ima i urbanističku vrijednost. Svojevremeno u zgradi djeluje Građanska čitaonica Petrinja, kavana Zagreb, Omladinski klub i petrinjski dječji vrtić.

This house was built at the turn of the 19th to 20th century with a strong influence of stylistic forms of architecture of Historicism. In a series of facilities that make up the overall façade of the main square in Petrinja, along with architectural, it has an urban value as well. Over the time, the building has hosted Town’s Reading Room, coffeehouse Zagreb, Youth Club and Petrinja’s kindergarten.

trg-dr-franje-tud-14

Građanska kuća

Zgrada je izgrađena sredinom 18. stoljeća i jedna je od najstarijih građevina u Petrinji. Tijekom 19. stoljeća, djelomično je pregrađivana, ali je sačuvala osnovne arhitektonske i konstruktivne karakteristike vremena gradnje.

This building was built in the mid-18th century and is one of the oldest buildings in Petrinja. During the 19th century, it was partly rebuilt, but has kept the basic original architectural and construction characteristics of its time.

trg-dr-franje-tud-13

 

Zgrada generalije

Izgrađena početkom 19. stoljeća, zgrada je važan primjer stambene arhitekture kod koje se u okviru baroknoga koncepta prostorne dispozicije javljaju klasicistički elementi dekoracije i artikulacije pročelja. U zgradi je bio stožer Druge banske pukovnije do njezina ukidanja 1873. godine.

Built in the early 19th century, this building is a significant example of residential architecture in which, within the Baroque concept of spatial disposition, the elements of Classicist decoration and articulation of the façade are visible. It was the headquarters of the Second Military Regiment until its dissolution in 1873.

zgrada-generalije

Građanska kuća

Na mjestu današnje uglovnice koja je sagrađena 1808. godine, bila je starija kuća u vlasništvu Antuna i Barbare Jelačić gdje im se 21. travnja 1746. godine rodio sin Franjo Jelačić, časnik Druge banske pukovnije (sjedište u Petrinji), kasnije pukovnik i podmaršal austrijske vojske te otac Josipa Jelačića, hrvatskoga bana.

At the site of the present corner building which was built in 1808, there was an older house owned by Antun and Barbara Jelačić. Here, their son Franjo Jelačić was born on April 21, 1746. He was the officer of Second Military Regiment (based in Petrinja), later colonel and vice-marshal of Austrian army and father to Josip Jelačić, the Croatian Governor.

trg-dr-franje-tud-11

 

Građanska kuća

Zgrada tipološki pripada nizu reprezentativnih kasnobaroknih gradskih stambeno-poslovnih kuća bogatijega arhitektonskog izraza i oblikovanja. Na zaglavnom kamenu uklesana je 1793. godina. U nizu objekata koji čine pročelje glavnoga trga u Petrinji, osim arhitektonske, zgrada ima i urbanističku vrijednost.

The building typologically belongs to the series of representative late Baroque residential and business houses of more lavish architectural expression and design. On its keystone, the year 1793 is carved. In a series of buildings that make up the overall façade of the main square in Petrinja, along with architectural, this building has an urban value as well.

trg-dr-franje-tud-10

 

Građanska kuća

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i tipološki pripada nizu reprezentativne stambeno-trgovačke građanske arhitekture stare jezgre Petrinje. Jedan je od rjeđe sačuvanih primjera objekata zabatno orijentiranih prema ulici u samom središtu grada. U vrijeme Napoleonove Ilirije, francuska je vojska u zgradi osnovala prvo kazalište u gradu.

The building was built at the turn of the 18th to 19th century and typologically belongs to the series of representative residential and commercial civil architecture of the old core of Petrinja. It is one of the rarely preserved examples of objects in the town centre with the gable facing the street. At the time of Napoleon’s Illyria, this was the building in which the French army founded the first theatre in town.

gradanska-kuca-12

Građanska kuća

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće u kasnobaroknom stilu. Tipološki pripada nizu reprezentativne stambeno-trgovačke građanske arhitekture središta grada kojoj je prethodilo ondašnje napredovanje trgovine.

The building was built at the turn of the 18th to 19th century in late Baroque style. Typologically, it belongs to a series of representative residential and commercial civil architecture in the town centre, which was consequential to the then advancing trade.

gradanska-kuca-11

Građanska kuća

Kuća je izgrađena u drugoj polovini 18. stoljeća kada je građen veći dio reprezentativne stambeno-trgovačke arhitekture središta grada. Svojevremeno su u kući djelovali brojni petrinjski obrtnici i trgovci, poput fotografa Miffeka, koji su u 20. stoljeću ostavili vidljivoga traga u praćenju događaja i osoba u našem gradu.

The house was built in the second half of the 18th century, simultaneously with much of the representative residential and commercial architecture in the town centre. Over the time, the house was inhabited by numerous Petrinja’s craftsmen and traders such as photographer Miffek, who left a visible mark on the monitoring of events and people in our town.

gradanska-kuca-10

Stari magistrat

Zgrada je izgrađena krajem 18. stoljeća u vojno-krajiškom stilu. Služila je gradskim upravnim poslovima u vrijeme vojnog komuniteta Petrinja (1777.-1871.), a danas ima uglavnom stambenu namjenu.

This building was built in the late 18th century in the military border style. It hosted the town’s administrative affairs at the time of the Military Community Petrinja (1777 to 1871), while today it is of mainly residential use.

stari-magistrat

Građanska kuća

Zgrada je građena u prvoj polovini 18. stoljeća s godinom 1772. upisanoj na atici, a 1913. godine nadograđen je prvi kat. U unutrašnjosti prizemlja sačuvala je karakteristike konstrukcije arhitekture kraja 18. stoljeća. Od 1772. do kraja pedesetih godina 20. stoljeća u kući je djelovala prva petrinjska ljekarna K crnom orlu u vlasništvu obitelji Panac.

This building was built in the first half of the 18th century with the year 1772 inscribed on the doorway. In 1913 the first floor was added. Inside, the ground floor has kept construction features of late 18th century architecture. From 1772 until the end of the 1950s, the house hosted Petrinja’s first pharmacy “K crnom orlu”, owned by the family Panac.

trg-dr-franje-tud-2

Građanska kuća

Ova barokna zgrada izgrađena je 1788. godine koja je uklesana na zaglavnom kamenu dovratnika portala. Prema konstrukciji svodova, tlocrtnoj dispoziciji unutarnjega prostora i obradi pročelja, zgrada pripada nizu stambene građanske arhitekture druge polovine 18. stoljeća.

This Baroque building was built in 1788, with the year of construction engraved on the keystone above the doorway. Considering to the construction of vaults, ground plan of the internal space and the processing of the façade, the building belongs to a residential urban architecture of the second half of the 18th century.

gradanska-kuca-8

Parohijski dom

Zgrada je izgrađena u drugoj polovini 18. stoljeća u kasnobaroknom stilu za potrebe Srpske pravoslavne crkve. U njoj djeluje crkvena općina i uprava Parohije.

Built in the second half of the 18th century in late Baroque style for the needs of the Serbian Orthodox church, this building now hosts Orthodox church district administration and Parochial home.

parohijski-dom

Građanska kuća

Ova jednokatnica, tlocrta u obliku slova „L“, sagrađena je 1786. godine u kasnobaroknom stilu, a godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu iznad veže SIGUR 1786. Sredinom 19. stoljeća dograđen je krajnji južni dio.

This two-storey house with the floor plan in the shape of the letter “L”, was built in 1786 in late Baroque style, with the year of construction carved on the keystone above the doorway – “SIGUR 1786”. In the mid 19th century, the south part of the building was added.

gradanska-kuca-7

Građanska kuća

Kuća je izgrađena prije 1824. godine u klasicističkom stilu, a prvi veći zahvat izveden je u drugoj polovini 19. stoljeća. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture iz prve polovine 19. stoljeća građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built before 1824 in Classicist style, and it saw its first major intervention in the second half of the 19th century. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-9

Građanska kuća

Kuća, građena u baroknu stilu, spada u red najstarijih stambeno-poslovnih građevina na području grada Petrinje, a datira iz prve polovine 18. stoljeća. Prvi veći zahvat na objektu nastaje 1812. godine kada prizemlje uličnoga krila, na mjestu nekada otvorenoga arkadnog hodnika, dobiva otvore lokala s kamenim dovratnicima.

The house, built in Baroque style, is one of the oldest residential and commercial buildings in the area of Petrinja, and dates from the first half of the 18th century. The first major intervention on the object was performed in 1812 when the street wing ground floor, in place of once open arcade hall, got apertures with stone doorposts.

gradanska-kuca-5

Građanska kuća

Kuća je sagrađena 1812. godine u klasicističkom stilu. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture prve polovine 19. stoljeća, građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built in 1812 in Classicist style. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-7

Građanska kuća

Kuća je nastala na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i predstavlja vrijedan objekt građanske arhitekture s elementima kasnog baroka. Od 1915. do 1929. u kući je živio i stvarao akademski slikar Vilim Muha.

The house was built at the turn of the 18th to 19th century and is a valuable example of urban architecture with late Baroque elements. From 1915 to 1929 the house was inhabited by a painter Vilim Muha.

nazorova-5

Građanska kuća

Kuća je 1818. godine izgrađena na uskoj parceli u obliku slova „L“. Pripada nizu građanske arhitekture prve polovine 19. stoljeća s pojednostavljenim stilskim elementima klasicizma.

The house was built in 1818 on a narrow plot in the shape of the letter “L”. It belongs to a series of civil architecture of the first half of the 19th century with simplified stylistic elements of Classicism.

IMG_6635

Rodna kuća J.K. Knežića

Jednokatna građanska kuća izgrađena je u 18. stoljeću u kojoj je 15. veljače 1786. rođen Josip Kajetan Knežić, krajiški časnik i poznati vojni graditelj. Osobito se istaknuo u gradnji cesta od kojih izdvajamo poznatu Jozefinsku cestu od Karlovca do Senja.

Two-storey town house built in the 18th century where Josip Kajetan Knežić, a Krajina military border officer and a famous military architect was born on February 15, 1786. He distinguished himself in the construction of roads, one of which is a well-known Josephine road stretching from Karlovac to Senj.

Građanska kuća

Ova prizemnica, po svojoj uspjeloj, vertikalno razvedenoj profilaciji, vrijedan je primjer klasicističke arhitekture prve polovine 19. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske. Godine 1864. u ovoj kući osnovano je Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj koje i danas djeluje.

This one-storey house, looking at its successful, vertically indented profiling, is a valuable example of Classicist architecture of the first half of the 19th century in continental Croatia. In 1864 on its premises, Croatian singing society Slavulj was established, which continues its work to this day.

matije-gupca-39

Hrvatski dom

U jednokatnoj zgradi Svratište k lavu iz 18. st. nekoliko petrinjskih društava osniva 12. veljače 1913. Hrvatski dom Petrinja. Trošna je zgrada srušena 1941. s nakanom da se izgradi županijska zgrada Velike župe Gora. Na temeljima podignutim tijekom Drugog svjetskog rata od 1951. do 1954. gradi se današnja zgrada.

On February 12, 1913, in a two-storey building from the 18th century called ‘Svratište k lavu’ Croatian Home Petrinja was founded by several town societies. Dilapidated building was demolished in 1941 with the intention to build a county building for Great Parish of Gora. On the existing foundations dating from the war (World War II), the present building was built in the period 1951 – 1954.

hrvatski-dom

Prva osnovna škola

Prostrana četverokrilna jednokatnica sagrađena je 1862. prema projektu Bonifacija Cettola, cijenjenoga petrinjskog graditelja 19. stoljeća. U drugoj polovini 20. stoljeća nadograđeno je prizemno krilo s istočne strane, kada je zgrada dobila konačni tlocrtni oblik. Dva ulaza u školu na uličnom pročelju nastala su zbog ondašnjega prostorno strogo razdvojenog školovanja učenica i učenika. Zgrada predstavlja vrijedan primjer ranog historicizma na području kontinentalne Hrvatske.

Spacious four-wing two-storey building was built in 1862, according to the project developed by Boniface Cettolo, Petrinja’s 19th century highly respected constructor. In the second half of the 20th century the east side ground floor wing was expanded, thus giving this building its final floor layout. Two entrances into the school opened on the building’s street façade were created due to the then spatially strictly segregated schooling of girls and boys. The building is a valuable example of early Historicism in continental Croatia.

srednja-skola_mini

Srednja škola

Neorenesansna zgrada izgrađena je 1871. pod vodstvom Bonifacija Cettola, poznatoga petrinjskog graditelja 19. stoljeća. Svojom prostornom organizacijom slijedi prepoznatljivu shemu školskih građevina nastalih tijekom 19. i prve polovine 20. stoljeća. Njezinoj izgradnji prethodio je posjet cara Franje Josipa I. Petrinji 1869. koji je prvobitno odobrio izgradnju zgrade za potrebe Učiteljske škole (do 1965.). Od 1875. u zgradi se održava i Mala realka (do 1947.) te je i danas u funkciji srednjoškolskoga obrazovanja. Dana 26. studenoga 1901. u učiteljskom stanu zgrade rođen je Krsto Hegedušić, akademik i akademski slikar.

Neo-Renaissance building built in 1871 under the architectural leadership of Boniface Cettolo, a 19th century well-known Petrinja’s constructor. Its spatial organization follows a recognizable pattern of school buildings dating from the 19th and early 20th century. Its construction was preceded by the visit of Emperor Franz Joseph I to Petrinja in 1869, who originally approved the construction of a building for the purpose of Teachers’ Training School (up to 1965). From 1875, the building also hosted general Middle school (until 1947) and today, it still traditionally maintains the function of secondary education. Krsto Hegedušić, Croatian academic and painter, was born in this building’s teacher’s flat on November 26, 1901.srednja-skola

Gradska vijećnica

Slobodnostojeća jednokatnica, građena u kasnom klasicističkom stilu, dijelom potječe iz prve polovine 19. stoljeća, a 1868. godine južni i katni dio proširuje poznati petrinjski graditelj Bonifacije stariji Cettolo. Svojevremeno u dijelu zgrade bio je gradski zatvor i sjedište Petrinjske gradske straže. Osim ureda gradske uprave, u zgradi su povremeno djelovale i druge službe kao što i danas djeluju Porezna uprava i Županijski ured.

Detached building, built in the late Classicist style, partly derives from the first half of the 19th century, while the year 1868 brings expansion to the southern part of the building and its upper floor area, all by the well-known Petrinja’s constructor Boniface older Cettolo. In the following period, the building served as the town jail and the headquarters of Petrinja’s town guard. In addition to the office of the town administration, the building periodically hosted other public services such as today’s Tax Administration and the County office.

gradska-vijecnica

Barokna palača

Izgrađena u drugoj polovini 18. stoljeća, ova palača vrijedan je primjer barokne stambene arhitekture ne samo u okviru grada Petrinje, već i na području kontinentalne Hrvatske. Ima veliku urbanističku važnost za formiranje središnjega gradskog trga odakle kreće razvoj grada Petrinje. U prvoj polovini 20. stoljeća južna stražnja strana građevine izmijenjena je i nadograđena s obilježjima moderne gradnje.

Built in the second half of the 18th century, this palace is a valuable example of Baroque residential architecture not only in the context of Petrinja, but also throughout continental Croatia. It has a large urban significance for the formation of the central town square, the nucleus of Petrinja’s development. In the first half of the 20th century, the southern back side of the building was changed and upgraded with features of modern construction.

barokna-palaca

Dodatne informacije

 • Turistička zajednica Grada Petrinje
  Trg dr.Franje Tuđmana 4
  Petrinja, Hrvatska
  Tel:385 (0)44 813 876; 815 431
  Fax:385(44) 813 746
  E mail
  kontakt@petrinjaturizam.hr
  www.petrinjaturizam.hr
  OIB: 20715459997
  IBAN: HR5424070001188013177
 • Grad Petrinja
  Ured gradonačelnika
  Tel./fax:385 44 515-200, 515-207
  www.petrinja.hr
 • Stručna služba grada
  Tel./fax:385 44 515-232
 • Radno vrijeme gradske upraveOd 7:30 do 15:30

Downloads

“Zlatko Šulentić – slikar živog kolorita” od 5. – 16. studenoga

05.11.2018 Pozivamo vas na otvorenje izložbe “Zlatko Šulentić – slikar živog kolorita” koja je nastala suradnjom POU Hrvatski dom Petrinja s Društvom Terra banalis povodom 125. obljetnice njegova rođenja. Ponosne što...

Dani Hrvatskog doma 2018.

20.11.2018 Program: Utorak, 20.11. u 19 sati – koncert ŽVA “Petrus”, mala dvorana Hrvatskog doma, ulaz je besplatan Četvrtak, 22.11. u 18 sati – izložba “Problem umjetnosti kolektiva: Slučaj Zemlja”, Galerija...

Koncert ŽVA “Petrus”

20.11.2018 POU Hrvatski dom Petrinja Vas poziva na koncert u sklopu obilježavanja Dana Hrvatskog doma 2018. ŽVA “PETRUS” 20.11.2018. u 19 sati Mala dvorana Hrvatskog doma Ulaz je besplatan Ženski vokalni...

3°C

Suho i Vjetrovito
Upoznaj Petrinju

Dobro došli u Petrinju, mali grad velikog srca. Grad s osobito očuvanim prirodnim okružjem na obroncima Zrinske gore.