Interpretacija baštine

Kulturno-povijesna cjelina

Kulturno-povijesna cjelina u središtu grada Petrinje predstavlja najatraktivniji lokalitet. Na današnjoj lokaciji grada, kontinuitet naseljenosti može se pratiti od 1592. godine kada je na samom ušću Petrinjčice u Kupu izgrađena turska utvrda. U funkciji je do početka 18 stoljeća, a 1728. godine počinje njezino rušenje.
U to vrijeme započinje izgradnja civilnoga naselja dok prostor vojne utvrde srasta s okolnom izgradnjom. Početci su to naglog razvoja Petrinje kao značajnoga vojnog i upravnoga središta Banovine. U sastav Banske krajine, Petrinja ulazi 1753. godine te postaje sjedište Druge banske pukovnije. Petrinja se tada razvija u značajno trgovačko, obrtničko, prosvjetno i kulturno središte Banske krajine. U vremenu od 1780. godine kada su napravljeni i najznačajniji urbanističko-arhitektonski zahvati u ovome dijelu grada, počinje uređenje trga, gradnja jednokatnica oko trga, gradi se barokna župna crkva sv. Lovre i župni dvor. Pod okolnostima u kojima se planira i uređuje, petrinjski trg odgovara tipu kvadratnih odnosno pravokutnih oblika trgova ostalih gradova Vojne krajine. Na prijelazu 18. u 19. stoljeće definiran je prostrani pravokutni trg koji je ostao glavni urbani akcent grada. Među građevinama koje omeđuju trg s istočne i južne strane prepoznatljivi su primjeri barokne izgradnje, dok na zapadnoj strani trga i početku Nazorove ulice pronalazimo klasicističke oblike. Tijekom 19. stoljeća uslijedila je izgradnja historicističkih objekata u Nazorovoj, Turkulinovoj, Gajevoj i Gupčevoj ulici. Osim glavnoga trga, danas Trga dr. Franje Tuđmana, u povijesnoj jezgri je i Trg Stjepana Radića ljevkaste forme koji je formiran već sredinom 18. stoljeća. Upravo su ta dva trga te potez izgradnje koji ih međusobno povezuje, odredila najuže područje do danas očuvane povijesne jezgre grada (Matijašević, Cindrić, 2005: 143-148).
Ova povijesna jezgra zaštićena je kao spomenik kulture 1962. godine te je upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu te ima svojstvo kulturnoga dobra.

Kulturno-povijesna cjelina grada Petrinje označena je interpretacijskim tablama na kojima se nalazi QR code – poveznica na link Interpretacija baštine.

The cultural-historic part of the town of Petrinja is marked by interpretation plaques with QR code – link to Interpretation of heritage.

FOTO INTERPR.TABLA

The cultural-historic unit in the centre of the town of Petrinja is its most attractive locality. At the present-day location of the town, the continuity of settlement can be traced back to 1592 when a Turkish fort was built at the very confluence of the Petrinjčica with the Kupa. It was in operation until the beginning of the 18th century, with the beginning of its gradual demolition in 1728.
At that time, the construction of a civilian settlement begins, while the space of the military fort fuses with the surrounding construction. Those are the beginnings of a sudden development of Petrinja as a significant military and administrative centre of Banovina region. Petrinja becomes a part of Banska Krajina in 1753 and the seat of the Second Banska Regiment. Petrinja also develops itself as a significant shopping, crafts, educational and cultural centre of Banska Krajina. Starting with the year 1780 – when the most significant urban planning and architectural interventions in this part of town are made – the square is planned, the one-storey buildings around the square are built, as well as the Baroque parish church of St. Lawrence and its parish house. Under the circumstances in which it is planned and arranged, Petrinja’s main square corresponds to the type of rectangular shape of the squares found in other towns of the military border area Vojna Krajina. At the turn of the 18th to the 19th century, a spacious rectangular square is defined, which remains the main urban accent of the town. Among the buildings bordering the square to the east and south there are recognizable examples of Baroque construction, while along the west side of the square and at the beginning of Nazorova Street there are Classicist forms. During the 19th century begins the construction of Historicist buildings in Nazorova, Turkulinova, Gajeva and Gupčeva Street. In addition to the main square – today Dr. Franjo Tuđman Square – in the historic town core there is also Stjepan Radić Square with a funnelled form, outlined as early as in the mid 18th century. These two squares, and the line of construction that connects them, define the narrowest urban area of the preserved historic core of the town (Matijašević, Cindrić: 2005: 143-148).
This historic core was protected as a cultural monument in 1962 and entered into the Registry of Immovable Cultural Monuments of the Regional Institute for the Protection of Cultural Monuments in Zagreb, and has the qualification of a cultural asset.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Trg J.J. Strossmayera 3

Župni dvor rkt. župe sv. Lovre izgrađen je 1783. godine u stilu kasnoga baroka. U župnom dvoru, tijekom svoje službe, živjeli su brojni kasnije znameniti biskupi i svećenici katoličke crkve u Hrvatskoj.

St. Lawrence’s parish church rectory was built in 1783 in late Baroque style. Many of the later well-known Croatian bishops and clergy of the Catholic Church resided in this rectory during their service.

Trg J.J.Strossmayera 3

Trg J.J. Strossmayera 2

Samostanska kuća časnih sestara Kćeri Božje ljubavi građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s elementima kasnoga baroka. Časne sestre Kćeri Božje ljubavi  došle su u Petrinju 1928. godine na poziv tadašnjega župnika vlč. Mihaela Razuma da otvore dječje zabavište. Ovdje je dugo godina djelovao dječji vrtić.

This monastery was built at the turn of the 19th to 20th century with elements of late Baroque. The Daughters of Divine Charity came to Petrinja in 1928 at the invitation of the then parish priest Mihael Razum to open a children’s play area. As a result, it hosted a kindergarten for a long time.

Trg J.J.Strossmayera 2

Trg J.J. Strossmayera 1

Zgrada današnje galerije građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma. U njoj se tijekom vremena, između ostaloga, nalazilo vatrogasno spremište. U preuređenom prostoru zgrade, 27. lipnja 1987. otvorena je Galerija Krsto Hegedušić koja djeluje i danas.

Today’s gallery was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Neoclassical architecture. Over time, among other things, there was a fire brigade storage room. On 27th June 1987, in the reconstructed space of this building, today’s Krsto Hegedušić Gallery was opened.

Trg J.J.Strossmayera 1

Ulica Augusta Šenoe 2

Zgrada u kojoj se nalazilo poznato petrinjsko svratište Tri gavrana građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće u stilu arhitekture neoklasicizma. U ovoj zgradi, 14. listopada 1906. godine osnovana je mjesna organizacija tadašnje Hrvatske pučke seljačke stranke, uz osobnu nazočnost Stjepana Radića.

The building, which hosted the well-known town inn Tri gavrana, was built at the turn of the 19th to 20th century in the style of Neoclassical architecture. In this building, on 14th October 1906, a local organization of the then Croatian Peasant Party was established, with the personal presence of Stjepan Radić.

Šenoina ulica 2

Ulica Stjepana Radića 5

Kuća obitelji Cettolo izgrađena je početkom 20. stoljeća u kombinaciji dvaju stilova historicizma i secesije te je vrijedan primjer secesijske stambene arhitekture kontinentalne Hrvatske.

The Cettolo family house was built at the beginning of the 20th century, combining the styles of both Historicism and Art Nouveau, and is a valuable example of Art Nouveau residential architecture in continental Croatia.

Radićeva ulica 5

Trg Stjepana Radića 6

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće s izraženim elementima stilskih oblika arhitekture klasicizma i historicizma. Kuća je vlasništvo obitelji Gavrilović. U prizemlju se dugi niz godina nalazila mesnica, a nakon Domovinskog rata, na prvom katu nalaziose župni dvor rkt. župe sv. Lovre.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century with distinct elements of stylistic forms of Classicist and Historicist architecture. The house is owned by the Gavrilović family. On the ground floor there was a butcher’s shop for many years, and after the Homeland War, the first floor provisionally hosted St. Lawrence’s parish church rectory.

Trg Stjepana Radića 6

 

Trg Stjepana Radića 5

Kuća je građena u drugoj polovici 19. stoljeća s elementima arhitekture historicizma, a kasnije je pročelje ukrašeno secesijskim elementima. Graditelj ove kuće bio je poznati petrinjski graditelj Bonifacije Cettolo.

The house was built by the famous town master builder Bonifacije Cettolo in the second half of the 19th century with elements of the Historicist architecture. Later, the façade was adorned with the elements of Art Nouveau.

Trg Stjepana Radića 5

Ulica Ljudevita Gaja 8

Kuća je građena krajem 18. stoljeća, odnosno 1790. godine, s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture kasnoga baroka i klasicizma. U njoj je održana prva kino-projekcija 1911. godine. Prema dostupnim podatcima ovo je danas najstarija zidana kuća u Petrinji.

The house was built at the end of the 18th century (in 1790), under a strong influence of the stylistic forms of late Baroque and Classicist architecture. In 1911, it hosted the first cinema screening. According to available data, this is the oldest brick house in Petrinja.

Gajeva ulica 8

Ulica Artura Turkulina 39

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće u stilu arhitekture neoklasicizma. Vlasnici kuće bile su poznate petrinjske obitelji Despot, odnosno Lamza.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century in the style of Neoclassical architecture. The owners of the house were well-known town families Despot and Lamza.

Turkulinova 39

Ulica Artura Turkulina 22

Kuća je građena početkom 20. stoljeća s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma, a pripadala je poznatoj petrinjskoj obitelji Hangi. U ovoj kući često je boravio mons. Ivan Hangi, počasni građanin Petrinje, dobrotvor mnogih petrinjskih društava.

The house was built in the early 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Neoclassical architecture, and belonged to the well-known town family Hangi. It was frequently a place of residence for Msgr. Ivan Hangi, an honorary citizen of Petrinja and a benefactor of many Petrinja’s associations and societies.

Turkulinova ulica 22

Ulica Artura Turkulina 2

Ova atraktivna zgrada u kojoj se prvotno nalazio hotel ili svratište K Caru Austrijskom  građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture secesije. Do 1991. godine ovdje je bio Hotel Banija, koji se nakon 1987. i otvaranja hotela Gavrilović nazivao Stari hotel.

This attractive building, originally hosting the hotel or boarding house K Caru Austrijskom was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of the Art Nouveau architecture. Until 1991 there was Hotel Banija, colloquially called Old Hotel (Stari hotel) after 1987 and the grand opening of the new hotel Gavrilović.

Turkulinova ulica 2

Ulica Matije Gupca 39

Jednokatna građanska kuća izgrađena je krajem 18. stoljeća. Na ovome mjestu nalazila se kuća u kojoj je 15. veljače 1786. rođen Josip Kajetan Knežić, krajiški časnik i poznati graditelj. Istakao se u gradnji cesta od kojih se izdvaja Jozefinska cesta od Karlovca do Senja.

Two-storey town house built at the end of 18th century where Josip Kajetan Knežić, a Krajina military border officer and a famous architect was born on 15th February 1786. He distinguished himself in the construction of roads, one of which is a well-known Josephine road stretching from Karlovac to Senj.

Ulica Matije Gupca 23

Ova prizemnica, po svojoj uspjeloj, vertikalno razvedenoj profilaciji, vrijedan je primjer klasicističke arhitekture prve polovine 19. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske. Godine 1864. u ovoj kući osnovano je Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj koje i danas djeluje.

This one-storey house, looking at its successful, vertically indented profiling, is a valuable example of Classicist architecture of the first half of the 19th century in continental Croatia. In 1864 on its premises, Croatian singing society Slavulj was established, which continues its work to this day.

matije-gupca-39

Ulica Matije Gupca 21

Kuća je građena 1910. i 1911. godine kao stambeni objekt za upravitelja gradske električne centrale, odnosno gradske munjare. Postrojenje za proizvodnju električne struje i obiteljska kuća za upravitelja predstavljali su skladnu cjelinu u secesijskom stilu.

The house was built in 1910-1911 as a residence for the manager of the town’s electric power station. The plant for the production of electric power and this family house for the manager represented a harmonious whole in the Art Nouveau style.

Gupčeva ulica 21

Ulica Matije Gupca 10

Kuća je građena sredinom 19. stoljeća i u njoj se prepoznaju oblici arhitekture kasnoga baroka. U ovoj kući rođeni su i živjeli pedagoški djelatnik i petrinjski gradonačelnik Stjepan Križanić (1879.-1941.) te književnik Kamilo Križanić (1908.-1975.).

The house was built in the mid-19th century with the elements of late Baroque architecture. Stjepan Križanić (1879-1941, a teacher and pedagogue) and Kamilo Križanić (1908-1975, the town’s mayor) were born and lived in this house.

Gupčeva ulica 10

Ulica Matije Gupca 6

Kuća je građena u drugoj polovici 19. stoljeća s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma. Ovdje se početkom 20. stoljeća nalazila i poznata kavana Spitzer. U ovoj su kući tijekom vremena, živjele poznate petrinjske obitelji Ebenspanger, Topljak i Genner.

The house was built in the second half of the 19th century, under a strong influence of the stylistic forms of the Neoclassical architecture. At the beginning of the 20th century it hosted the famous Spitzer café. Over time, the famous town families Ebenspanger, Topljak and Genner lived here.

Gupčeva ulica 6

Ulica Matije Gupca 3

Kuća je građena početkom 20. stoljeća i jedan je od najboljih primjera arhitekture secesije u Petrinji. U njoj je živio i imao svoj odvjetnički ured poznati petrinjski odvjetnik i političar dr. Josip Nemec (1872.-1966.).

The house was built at the beginning of the 20th century and is one of the best examples of the Art Nouveau architecture in Petrinja. Dr. Josip Nemec (1872-1966), a famous lawyer and politician, lived there and ran his law office.

Gupčeva ulica 3

Hrvatski dom

Ulica Matije Gupca 2

U jednokatnoj zgradi Svratište k lavu iz 18. st. nekoliko petrinjskih društava osniva 12. veljače 1913. Hrvatski dom Petrinja. Trošna je zgrada srušena 1941. s nakanom da se izgradi županijska zgrada Velike župe Gora. Na temeljima podignutim tijekom Drugog svjetskog rata od 1951. do 1954. gradi se današnja zgrada.

2 Matije Gupca Street

On February 12, 1913, in a two-storey building from the 18th century called ‘Svratište k lavu’ Croatian Home Petrinja was founded by several town societies. Dilapidated building was demolished in 1941 with the intention to build a county building for Great Parish of Gora. On the existing foundations dating from the war (World War II), the present building was built in the period 1951 – 1954.

hrvatski-dom

Ulica Vladimira Nazora 15

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture historicizma i neoklasicizma. U ovoj kući dugi niz godina bila je ugledna trgovina krojačkoga  materijala obitelji Hajnic. Tijekom svojeg boravka u Petrinji ovdje je živjela i obitelj Kvaternik.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Historicist and Neoclassical architecture. For a long time, this house hosted a reputable tailoring material shop owned by the family Hajnic. During their stay in Petrinja, there resided the family Kvaternik.

Nazorova ulica 15

Ulica Vladimira Nazora 13

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće u kasnobaroknom stilu. Krajem 19. stoljeća darovnicom prelazi u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i postaje Parohijski dom petrinjske parohije sv. Spiridona.

The building was designed at the turn of the 18th to 19th century in late Baroque style. At the end of the 19th century, by deed of donation, it becomes the property of the Serbian Orthodox church and hosts the Parochial home of Petrinja’s parish of St. Spiridon.

parohijski-dom

Ulica Vladimira Nazora 11

Kuća je građena 1924. godine u secesijskom stilu u vlasništvu obitelji Kostinčer. Donedavno je u prizemlju radila knjižara i papirnica.

This house was built in 1924 in Art Nouveau style and owned by the family Kostinčer. Until recently, its ground floor hosted the stationery and bookshop.

nazorova-11

Ulica Vladimira Nazora 10

Ova jednokatnica, tlocrta u obliku slova „L“, sagrađena je 1786. godine u kasnobaroknom stilu, a godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu iznad veže SIGUR 1786. Sredinom 19. stoljeća dograđen je krajnji južni dio.

This two-storey house with the floor plan in the shape of the letter “L”, was built in 1786 in late Baroque style, with the year of construction carved on the keystone above the doorway – “SIGUR 1786”. In the mid 19th century, the south part of the building was added.

gradanska-kuca-7

Ulica Vladimira Nazora 9

Kuća je izgrađena prije 1824. godine u klasicističkom stilu, a prvi veći zahvat izveden je u drugoj polovini 19. stoljeća. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture iz prve polovine 19. stoljeća građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built before 1824 in Classicist style, and it saw its first major intervention in the second half of the 19th century. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-9

Ulica Vladimira Nazora 8

Kuća, građena u baroknu stilu, spada u red najstarijih stambeno-poslovnih građevina na području grada Petrinje, a datira iz prve polovine 18. stoljeća. Prvi veći zahvat na objektu nastaje 1812. godine kada prizemlje uličnoga krila, na mjestu nekada otvorenoga arkadnog hodnika, dobiva otvore lokala s kamenim dovratnicima.

The house, built in Baroque style, is one of the oldest residential and commercial buildings in the area of Petrinja, and dates from the first half of the 18th century. The first major intervention on the object was performed in 1812 when the street wing ground floor, in place of once open arcade hall, got apertures with stone doorposts.

gradanska-kuca-5

Ulica Vladimira Nazora 7

Kuća je sagrađena 1812. godine u klasicističkom stilu. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture prve polovine 19. stoljeća, građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built in 1812 in Classicist style. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-7

Ulica Vladimira Nazora 5

Kuća je nastala na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i predstavlja vrijedan objekt građanske arhitekture s elementima kasnog baroka. Od 1915. do 1929. u kući je živio i stvarao akademski slikar Vilim Muha.

The house was built at the turn of the 18th to 19th century and is a valuable example of urban architecture with late Baroque elements. From 1915 to 1929 the house was inhabited by a painter Vilim Muha.

nazorova-5

Ulica Vladimira Nazora 3

Kuća je 1818. godine izgrađena na uskoj parceli u obliku slova „L“. Pripada nizu građanske arhitekture prve polovine 19. stoljeća s pojednostavljenim stilskim elementima klasicizma.

The house was built in 1818 on a narrow plot in the shape of the letter “L”. It belongs to a series of civil architecture of the first half of the 19th century with simplified stylistic elements of Classicism.

IMG_6635

Trg dr. Franje Tuđmana 14

Kuća je građena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture historicizma. U nizu objekata koji čine pročelje glavnoga trga u Petrinji, osim arhitektonske, ima i urbanističku vrijednost. Svojevremeno u zgradi djeluje Građanska čitaonica Petrinja, kavana Zagreb, Omladinski klub i petrinjski dječji vrtić.

This house was built at the turn of the 19th to 20th century with a strong influence of stylistic forms of architecture of Historicism. In a series of facilities that make up the overall façade of the main square in Petrinja, along with architectural, it has an urban value as well. Over the time, the building has hosted Town’s Reading Room, coffeehouse Zagreb, Youth Club and Petrinja’s kindergarten.

trg-dr-franje-tud-14

Zgrada generalije

Trg dr. Franje Tuđmana 12

Izgrađena početkom 19. stoljeća, zgrada je važan primjer stambene arhitekture kod koje se u okviru baroknoga koncepta prostorne dispozicije javljaju klasicistički elementi dekoracije i artikulacije pročelja. U zgradi je bio stožer Druge banske pukovnije do njezina ukidanja 1873. godine.

12 dr. Franjo Tuđman Square

Built in the early 19th century, this building is a significant example of residential architecture in which, within the Baroque concept of spatial disposition, the elements of Classicist decoration and articulation of the façade are visible. It was the headquarters of the Second Military Regiment until its dissolution in 1873.

zgrada-generalije

Trg dr. Franje Tuđmana 11

Na mjestu današnje uglovnice koja je sagrađena 1808. godine, bila je starija kuća u vlasništvu Antuna i Barbare Jelačić gdje im se 21. travnja 1746. godine rodio sin Franjo Jelačić, časnik Druge banske pukovnije (sjedište u Petrinji), kasnije pukovnik i podmaršal austrijske vojske te otac Josipa Jelačića, hrvatskoga bana.

At the site of the present corner building which was built in 1808, there was an older house owned by Antun and Barbara Jelačić. Here, their son Franjo Jelačić was born on April 21, 1746. He was the officer of Second Military Regiment (based in Petrinja), later colonel and vice-marshal of Austrian army and father to Josip Jelačić, the Croatian Governor.

trg-dr-franje-tud-11

 

Trg dr. Franje Tuđmana 10/1

Zgrada tipološki pripada nizu reprezentativnih kasnobaroknih gradskih stambeno-poslovnih kuća bogatijega arhitektonskog izraza i oblikovanja. Na zaglavnom kamenu uklesana je 1793. godina. U nizu objekata koji čine pročelje glavnoga trga u Petrinji, osim arhitektonske, zgrada ima i urbanističku vrijednost.

The building typologically belongs to the series of representative late Baroque residential and business houses of more lavish architectural expression and design. On its keystone, the year 1793 is carved. In a series of buildings that make up the overall façade of the main square in Petrinja, along with architectural, this building has an urban value as well.

trg-dr-franje-tud-10

 

Trg dr. Franje Tuđmana 10

Zgrada je izgrađena sredinom 18. stoljeća i jedna je od najstarijih građevina u Petrinji. Tijekom 19. stoljeća, djelomično je pregrađivana, ali je sačuvala osnovne arhitektonske i konstruktivne karakteristike vremena gradnje.

This building was built in the mid-18th century and is one of the oldest buildings in Petrinja. During the 19th century, it was partly rebuilt, but has kept the basic original architectural and construction characteristics of its time.

trg-dr-franje-tud-13

 

Trg dr. Franje Tuđmana 9

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i tipološki pripada nizu reprezentativne stambeno-trgovačke građanske arhitekture stare jezgre Petrinje. Jedan je od rjeđe sačuvanih primjera objekata zabatno orijentiranih prema ulici u samom središtu grada. U vrijeme Napoleonove Ilirije, francuska je vojska u zgradi osnovala prvo kazalište u gradu.

The building was built at the turn of the 18th to 19th century and typologically belongs to the series of representative residential and commercial civil architecture of the old core of Petrinja. It is one of the rarely preserved examples of objects in the town centre with the gable facing the street. At the time of Napoleon’s Illyria, this was the building in which the French army founded the first theatre in town.

gradanska-kuca-12

Trg dr. Franje Tuđmana 6 i 7

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće u kasnobaroknom stilu. Tipološki pripada nizu reprezentativne stambeno-trgovačke građanske arhitekture središta grada kojoj je prethodilo ondašnje napredovanje trgovine.

The building was built at the turn of the 18th to 19th century in late Baroque style. Typologically, it belongs to a series of representative residential and commercial civil architecture in the town centre, which was consequential to the then advancing trade.

gradanska-kuca-11

Trg dr. Franje Tuđmana 5

Kuća je izgrađena u drugoj polovini 18. stoljeća kada je građen veći dio reprezentativne stambeno-trgovačke arhitekture središta grada. Svojevremeno su u kući djelovali brojni petrinjski obrtnici i trgovci, poput fotografa Miffeka, koji su u 20. stoljeću ostavili vidljivoga traga u praćenju događaja i osoba u našem gradu.

The house was built in the second half of the 18th century, simultaneously with much of the representative residential and commercial architecture in the town centre. Over the time, the house was inhabited by numerous Petrinja’s craftsmen and traders such as photographer Miffek, who left a visible mark on the monitoring of events and people in our town.

gradanska-kuca-10

Stari magistrat

Trg dr. Franje Tuđmana 4

Zgrada je izgrađena krajem 18. stoljeća u vojno-krajiškom stilu. Služila je gradskim upravnim poslovima u vrijeme vojnog komuniteta Petrinja (1777.-1871.), a danas ima uglavnom stambenu namjenu.

4 dr. Frano Tuđman Square

This building was built in the late 18th century in the military border style. It hosted the town’s administrative affairs at the time of the Military Community Petrinja (1777 to 1871), while today it is of mainly residential use.

stari-magistrat

Trg dr. Franje Tuđmana 2

Kuća je izgrađena u razdoblju između 1783. i 1821. godine kao prizemnica u baroknom stilu. Svoj današnji izgled, s nadograđenim katom, dobila je oko 1899. godine. U kući je djelovala prva petrinjska ljekarna K crnom orlu koju 1822. godine preuzima obitelj Panac.

The house was built in the period 1783 – 1821 as a single-storey house in Baroque style. It received its contemporary appearance around 1899, with an additional storey. The house hosted Petrinja’s first pharmacy K crnom orlu, owned by the family Panac since 1822.

trg-dr-franje-tud-2

Trg dr. Franje Tuđmana 1

Ova barokna zgrada izgrađena je 1788. godine koja je uklesana na zaglavnom kamenu dovratnika portala. Prema konstrukciji svodova, tlocrtnoj dispoziciji unutarnjega prostora i obradi pročelja, zgrada pripada nizu stambene građanske arhitekture druge polovine 18. stoljeća.

This Baroque building was built in 1788, with the year of construction engraved on the keystone above the doorway. Considering to the construction of vaults, ground plan of the internal space and the processing of the façade, the building belongs to a residential urban architecture of the second half of the 18th century.

gradanska-kuca-8

Prva osnovna škola

Ulica Ivana Gundulića 5

Prostrana četverokrilna jednokatnica sagrađena je 1862. prema projektu Bonifacija Cettola, cijenjenoga petrinjskog graditelja 19. stoljeća. U drugoj polovini 20. stoljeća nadograđeno je prizemno krilo s istočne strane, kada je zgrada dobila konačni tlocrtni oblik. Dva ulaza u školu na uličnom pročelju nastala su zbog ondašnjega prostorno strogo razdvojenog školovanja učenica i učenika. Zgrada predstavlja vrijedan primjer ranog historicizma na području kontinentalne Hrvatske.

5 Ivana Gundulica street

Spacious four-wing two-storey building was built in 1862, according to the project developed by Boniface Cettolo, Petrinja’s 19th century highly respected constructor. In the second half of the 20th century the east side ground floor wing was expanded, thus giving this building its final floor layout. Two entrances into the school opened on the building’s street façade were created due to the then spatially strictly segregated schooling of girls and boys. The building is a valuable example of early Historicism in continental Croatia.

srednja-skola_mini

Srednja škola

Ulica Ivana Gundulića 3

Neorenesansna zgrada izgrađena je 1871. pod vodstvom Bonifacija Cettola, poznatoga petrinjskog graditelja 19. stoljeća. Svojom prostornom organizacijom slijedi prepoznatljivu shemu školskih građevina nastalih tijekom 19. i prve polovine 20. stoljeća. Njezinoj izgradnji prethodio je posjet cara Franje Josipa I. Petrinji 1869. koji je prvobitno odobrio izgradnju zgrade za potrebe Učiteljske škole (do 1965.). Od 1875. u zgradi se održava i Mala realka (do 1947.) te je i danas u funkciji srednjoškolskoga obrazovanja. Dana 26. studenoga 1901. u učiteljskom stanu zgrade rođen je Krsto Hegedušić, akademik i akademski slikar.

3 Ivana Gundulica Street

Neo-Renaissance building built in 1871 under the architectural leadership of Boniface Cettolo, a 19th century well-known Petrinja’s constructor. Its spatial organization follows a recognizable pattern of school buildings dating from the 19th and early 20th century. Its construction was preceded by the visit of Emperor Franz Joseph I to Petrinja in 1869, who originally approved the construction of a building for the purpose of Teachers’ Training School (up to 1965). From 1875, the building also hosted general Middle school (until 1947) and today, it still traditionally maintains the function of secondary education. Krsto Hegedušić, Croatian academic and painter, was born in this building’s teacher’s flat on November 26, 1901.srednja-skola

Dodatne informacije

 • Turistička zajednica Grada Petrinje
  Trg dr.Franje Tuđmana 4
  Petrinja, Hrvatska
  Tel:385 (0)44 813 876; 815 431
  Fax:385(44) 813 746
  E mail
  kontakt@petrinjaturizam.hr
  www.petrinjaturizam.hr
  OIB: 20715459997
  IBAN: HR5424070001188013177
 • Grad Petrinja
  Ured gradonačelnika
  Tel./fax:385 44 515-200, 515-207
  www.petrinja.hr
 • Stručna služba grada
  Tel./fax:385 44 515-232
 • Radno vrijeme gradske upraveOd 7:30 do 15:30

Downloads

“Ne dvoji! Za drugog izdvoji”

09.10.2019    Akcijom će se prikupljati novčana i materijalna pomoć namijenjena najugroženijim stanovnicima za nabavku prehrambenih i higijenskih proizvoda. Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja će od 9. listopada do 15. studenog 2019. provoditi...

Mjesec hrvatske knjige

15.10.2019  Mjesec hrvatske knjige manifestacija je kojom se nastoji na državnoj, ali i na lokalnim razinama govoriti o knjizi, promicati čitanje te na različitim programima okupljati sve one koje knjiga istinski...

Jama / Mjesec hrvatske knjige 2019.

12.11.2019 Organiziraju: Vivat Crescat Floreat Utorak, 12. studenoga od 19 do 21 sat, pozivamo Vas u Srednju školu Petrinja na Mjesec hrvatske knjige.

6°C

Suho i Vjetrovito
Upoznaj Petrinju

Dobro došli u Petrinju, mali grad velikog srca. Grad s osobito očuvanim prirodnim okružjem na obroncima Zrinske gore.