Petrinjska šetnica

Petrinjska šetnica

Petrinjska šetnica, kružna je i poučno-rekreativna staza duga 6,6 kilometara. Dio šetnice koji vodi uzvodno nasipom uz rijeku Petrinjčicu do bolničkoga mosta naziva se Šetalište Josipa Kajetana Knežića. Tijekom dva i pol sata lagane šetnje, upoznat ćete se sa znamenitostima iz dalje i bliže prošlosti. Za obilazak šetnice valja pratiti žute oznake lista lipe srcolika oblika koji je prepoznatljiv vizualni simbol Petrinje kao maloga grada velikoga srca.

PETRINJA’S WALKING PATH

Petrinja’s walking path is a 6.6 kilometres long circular and educational-recreational trail. Part of the promenade leading upstream along the embankment of the Petrinjčica river to the hospital bridge is called Josip Kajetan Knežić Promenade. During two and a half hours of light walk, you will be acquainted with the sights from the near and far past. In order to complete your walk you must follow the yellow heart-shaped signposts, recognizable visual symbols of Petrinja as a small town with a big heart.

Kartu Petrinjske šetnice, za vaše mobilne i navigacijske uređaje, možete skinuti OVDJE! Otvorite ju u Google Earth aplikaciji.  

REC

gallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Rijeka Petrinjčica

Petrinjčica izvire na Zrinskoj gori na visini od 560 m, a nakon 36 km toka ukroćena je 2 km dugim nasipom. U rijeci obitava 20 vrsta riba kao i nekoliko ugroženih i zaštićenih vrsta. Uređeni vodotok usporavaju slapovi dok nasip ukrašavaju drvoredi lipa i bagrema. Njezino porječje predstavlja raznoliki prirodni rezervat s nalazištima okamina iz razdoblja mezozoika. Sadašnji izgled korita Petrinjčice uređen je i dovršen tijekom 1907. godine.

THE PETRINJČICA RIVER

The Petrinjčica springs on Zrinska gora at a height of 560 m, and after 36 km of the stream it is tamed by a 2 km long embankment. The river has 20 species of fish of which several are endangered and protected by law. The water stream slows down due to numerous cascades, while the embankment is decorated with lindens and acacia trees. Its basin represents a diverse natural reserve with finding sites from the Mesozoic period. The present appearance of the Petrinjčica riverbed was designed and completed during 1907.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Bolnički most

Nalazite se kod četvrtog i posljednjeg mosta na šetnici nasipom uz Petrinjčicu. Ukoliko nastavite ravno, dolazite do bolnice dr. Ivo Pedišić u čijem se okruženju nalazi zgrada nekadašnje Vinogradarsko-voćarske škole iz 1893. godine. Neposredno uz bolnicu, podignuto je spomen-obilježje masovne grobnice u sjećanje na hrvatske branitelje Domovinskoga rata koji su stradali 16. rujna 1991. godine.

HOSPITAL BRIDGE

You are at the fourth and last bridge on the walking path along the Petrinjčica embankment. If you continue straight ahead, you arrive at the hospital Dr. Ivo Pedišić, with the neighbouring building of the former Vinogradarsko-voćarska škola (wine- and fruit-growing school) dating from 1893. Adjacent to the hospital, a memorial monument of a mass grave was erected in memory of the Croatian defenders from the Homeland War who were killed on September 16, 1991.

gallery imagegallery image

Groblje sv. Roka

Najstarije petrinjsko groblje krasila je kapela svetoga Roka podignuta kao zavjet protiv kuge. Na mjestu drvene kapele iz davne 1696. godine podignuta je 1823. godine zidana postbarokna kapela. Mala građevina koja je bila spomenikom kulture A–kategorije srušena je 19. ožujka 1992. godine u vrijeme okupacije Petrinje. Gradnja nove kapelice započinje 2016. godine. U ljeto iste godine postavljeni su novi temelji te blagoslovljeni 16. kolovoza, na blagdan svetoga Roka.

ROCH CEMETERY

The oldest town graveyard was adorned with a chapel of St. Roch erected as a pledge against plague. On the site of a wooden chapel from the year 1696, a post-Baroque brick chapel was erected in 1823. A small building that used to be a cultural monument of A-category was demolished on March 19, 1992 while Petrinja was occupied. The construction of the new chapel began in 2016. In the summer of that same year new foundations were set up and blessed on August 16, St. Roch Day.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Spomen-obilježje

Dana 16. rujna 1991. godine, neprijateljske vojne formacije u oružanom napadu zarobile su i razoružale 27 pripadnika MUP-a i ZNG-a Republike Hrvatske kod Vile Gavrilović. Vijest o nemilosrdnom zločinu i ubojstvu, donijeli su preživjeli branitelji koji su izbjegli smrt. Taj događaj ostao je zabilježen u povjesnici Petrinje kao dan velikih razaranja grada i teškoga ratnog zločina.

MEMORIAL SITE

On September 16, 1991 near Vila Gavrilović, 27 members of the police and military forces of the Republic of Croatia were detained and disarmed by the enemy military formations during the armed attack. The news of merciless crime and murder was brought by the defenders who avoided death. This event was recorded in Petrinja’s history as a day of major town devastation and severe war crime.

gallery imagegallery image

Panoramska točka

Na vinorodnoj uzvisini širi se pogled na selo Taborište i Hrastovačku goru. Stari Petrinjci bavili su se vinogradarstvom i podrumarstvom još u 18. stoljeću i ispjevali brojne pjesme od kojih je najpoznatija Vijala se bijela loza vinova. Današnji vinogradari Petrinjskoga vinogorja njeguju proizvodnju starih sorti kao što su petrinjska dišeća ranina bijela i petrinjski ovnek.

PANORAMIC POINT

From the wine-growing hills, there stretches a panoramic view over the village of Taborište and Hrastovačka gora. Petrinja’s inhabitants have been involved in the wine-growing activities since the 18th century and have sung numerous songs of which the most famous is Vijala se bijela loza vinova. Today’s wine-growers of the area cultivate the production of old varieties such as petrinjska dišeća ranina bijela and petrinjski ovnek.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Kapela sv. Ilije

Kapelu svetoga Ilije podigla je obitelj Gavrilović kako bi ovaj svetac čuvao njihove vinograde od vremenskih nepogoda. Kapela je srušena tijekom ožujka 1992. godine u vrijeme okupacije Petrinje, a obnovljena je 2009. godine.

THE CHAPEL OF ST. ILIJA

The Chapel of St. Ilija was raised by the family Gavrilović with the aim of divine protection of their vineyards from bad weather conditions. The chapel was demolished in March 1992 while Petrinja was occupied, and was rebuilt in 2009.

gallery image

Petrinjski vodovod

Gradnja petrinjskoga gradskog vodovoda počela je 1912. godine u vrijeme gradonačelnika Dragutina pl. Šimončića kada je, zahvaljujući uspješnom gospodarenju gradskoga zastupstva, odlučeno da je vodovod najpotrebnija investicija u gradu. U lipnju 1913. godine vodovod je svečano pušten u rad.

PETRINJA’S WATER SUPPLY SYSTEM

The construction of Petrinja’s water supply system started in 1912 during the term of mayor Dragutin pl. Šimončić when, due to the successful management of the town’s authorities, it was decided that this was the most needed investment in the town. In June 1913 the water supply system was officially put into operation.

Izvor Jelen

Proplanak sa stoljetnim hrastovim šumama lokalno je poznat kao Popova šuma, a idealno je odredište za opuštanje i odmor nakon duže šetnje. Tu je izgrađen jedan od mnogobrojnih petrinjskih izvora sa skulpturom jelenove glave.

JELEN WATER SPRING

This glade with hundred-year-old oak forests is locally known as Popova šuma and it is the ideal destination for relaxation and rest after a long walk. There is one of the many town water springs adorned with the sculpture of deer’s head.

gallery image

Kapela Presvetoga Trojstva

Na istoimenom starom petrinjskom groblju, nalazi se kapela Presvetoga Trojstva. Prva poludrvena kapela izgrađena je 1710. godine, a 1832. godine zamijenjena je zidanom građevinom u postbaroknom stilu. Kapela koja je bila spomenikom kulture A–kategorije, srušena je 19. ožujka 1992. godine u vrijeme okupacije Petrinje. Kapela je obnovljena 2011. godine.

THE CHAPEL OF HOLY TRINITY

One of the oldest town cemeteries shares its name and location with the chapel of Holy Trinity. The original half-wooden chapel was built in 1710 and replaced in 1832 with a brick building in the post-Baroque style. The chapel, once a cultural monument of A-category, was demolished on March 19, 1992 while Petrinja was occupied. The chapel was rebuilt in 2011.

gallery image

Izletište Pigik

Izletište Pigik Petrinjci su nazvali po gospodarskoj manifestaciji Petrinjska izložba gastronomije i kulinarstva – PIGIK koja se održala 1965. i 1966. godine. Tijekom 19. st na ovoj lokaciji bila je gradska streljana na kojoj je vježbao i natjecao se i ban Josip Jelačić, zapovjednik I. banske pukovnije. U prvoj polovici 20. stoljeća u tadašnjem vinarskom podrumu ukopanom u zemlju, nalazila se ledana, a u drugoj polovici 20. st. Pigik je postao popularno petrinjsko izletište. Hotel Gavrilović izgrađen je 1987. godine i otvoren uoči Univerzijade ’87.,  a uništen u vrijeme Domovinskoga rata 1991. godine.

PIGIK EXCURSION SITE

Pigik excursion site was named after the economic conference Petrinja’s exhibition of gastronomy and culinary arts – PIGIK held in 1965 and 1966. During the 19th century at this location there was a town shooting gallery where the future Croatian Governor Josip Jelačić, then serving as the commander of the First Military Regiment, was practicing and competing. In the first half of the 20th century, in the then wine cellar buried in the ground, there was an icehouse, and in the second half of the 20th century, Pigik became a popular local excursion site. Hotel Gavrilović was built in 1987, opened on the eve of the Universiade ’87, and destroyed at the time of the Homeland War in 1991.

gallery imagegallery imagegallery image

Gradsko kupalište

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, na uređenom vojnom kupalištu u blizini ušća Petrinjčice u Kupu, učenici petrinjskih škola učili su osnove plivanja. Prvo uređeno kupalište otvoreno je 1902. godine, a potom kao stalno gradsko kupalište 1921. godine. Današnja zgrada gradskoga kupališta izgrađena je 1942. godine. U sklopu akcije Zeleni cvijet 2013. godine, Gradsko kupalište proglašeno je najljepšim kupalištem na području Sisačko-moslavačke županije.

TOWN BEACH

At the turn of the 19th to 20th century, the then military beach located at the point of confluence of the rivers Petrinjčica and Kupa served as the place where pupils from town schools learned the basics of swimming. The first arranged town beach was opened in 1902 and then as a permanent public bathing area in 1921. The existing town beach building was built in 1942. As part of the Green Flower 2013 campaign, our Town beach was declared the most beautiful bathing area in Sisak-Moslavina County.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Šetalište Eduarda Genera

Šetalište je dobilo ime po Eduardu Generu (1912.-1997.), poznatom Petrinjcu koji je dao veliki doprinos u društvenom i kulturnom životu grada. Najviše je radio na promicanju petrinjske pjesme, običaja i zborskoga pjevanja.

EDUARD GENER PROMENADE

This promenade was named after Eduard Gener (1912-1997), a well-known town public figure who made a major contribution to Petrinja’s social and cultural life. He worked mostly on promoting local songs, customs and choral singing.

gallery image

Kapela sv. Ivana Nepomuka

Kapela sv. Ivana Nepomuka podignuta je 1801. godine. Bila je reprezentativni primjer klasicističke građevine i spomenik kulture i krasila je ovaj dio nasipa kraj mosta na Petrinjčici. U potpunosti je srušena u vrijeme okupacije Petrinje 1992. godine.

THE CHAPEL OF ST. JOHN OF NEPOMUK

The Chapel of St. John of Nepomuk was built in 1801. It was a representative example of a Classicist building and a cultural monument adorning this part of the embankment near the bridge on the Petrinjčica. It was completely demolished during the occupation of Petrinja, in 1992.

gallery image

Petrinjska utvrda

Na lokalitetu, nedaleko od ušća Petrinjčice u Kupu, 1592. godine utemeljena je nova Petrinja pod nazivom Yeni Hisar (Novi grad). Turski vojskovođa Hasan paša Predojević podigao je utvrdu 1592. godine. Kršćanska vojska prvi put osvaja petrinjsku utvrdu 10. kolovoza 1594. godine na blagdan sv. Lovre, zbog čega je ovaj svetac kasnije proglašen zaštitnikom grada Petrinje. Od 1595. godine utvrda ostaje trajno u kršćanskim rukama. Od tada je petrinjska tvrđava organizirana kao središte petrinjske kapetanije, koja se nalazi pod hrvatskom vlašću i postaje ključnom točkom obrane petrinjsko-sisačkoga Pokuplja.

PETRINJA’S FORT

At the spot not far from the confluence of the Petrinjčica and the Kupa, the year 1592 saw the establishment of new Petrinja under the name of Yeni Hisar (New Town), along with a fort built by a Turkish army leader Hasan Paša Predojević. Christian army conquered the fort for the first time on August 10, 1594, St. Lawrence’s Day. As a result, this saint was later proclaimed the patron saint of the town of Petrinja. From 1595 onwards, this fort remained permanently in Christian hands. Since then, it has been organized as the centre of Petrinja’s Military Captainship, which is under Croatian rule and becomes the key point of defence for the Kupa river basin of Petrinja-Sisak area.

gallery image

Dodatne informacije

 • Turistička zajednica Grada Petrinje
  Sjedište: Trg dr.Franje Tuđmana 4 /PP105
  Ured: Ulica dr. Josipa Nemeca 15
  Petrinja, Hrvatska
  Telefon: 044 815 431
  E mail: kontakt@petrinjaturizam.hr
  www.petrinjaturizam.hr
  OIB: 20715459997
  IBAN: HR5424070001188013177

Downloads

KALENDAR DOGAĐANJA 2022.

26.02.2022 Veljača 26.2.  Petrinjski fašnik – Centar novog života   Travanj/April Uskrsni program 10.4.  PASIJA,  Župna zajednica Marijina legija –– ispred Crkve sv. Lovre, 20h 11.4.  Likovna radionica za djecu i roditelje ...

PUF 53 – Petrinjski ulični festival

27.05.2022 PETRINJA Trg matice hrvatske PETAK, 27.5.2022. 20 h – Glazbeni program uz grupu RUSWAJ ______________________________________________________________ SUBOTA, 28.5.2022. 17 h – Program za djecu Šareni svijet: Pažnja, pažnja-dar sa neba, vanzemaljac...

28°C

Vedro
Upoznaj Petrinju

Dobro došli u Petrinju, mali grad velikog srca. Grad s osobito očuvanim prirodnim okružjem na obroncima Zrinske gore.