Interpretacija baštine

Kulturno-povijesna cjelina

Kulturno-povijesna cjelina u središtu grada Petrinje predstavlja najatraktivniji lokalitet. Na današnjoj lokaciji grada, kontinuitet naseljenosti može se pratiti od 1592. godine kada je na samom ušću Petrinjčice u Kupu izgrađena turska utvrda. U funkciji je do početka 18 stoljeća, a 1728. godine počinje njezino rušenje.
U to vrijeme započinje izgradnja civilnoga naselja dok prostor vojne utvrde srasta s okolnom izgradnjom. Početci su to naglog razvoja Petrinje kao značajnoga vojnog i upravnoga središta Banovine. U sastav Banske krajine, Petrinja ulazi 1753. godine te postaje sjedište Druge banske pukovnije. Petrinja se tada razvija u značajno trgovačko, obrtničko, prosvjetno i kulturno središte Banske krajine. U vremenu od 1780. godine kada su napravljeni i najznačajniji urbanističko-arhitektonski zahvati u ovome dijelu grada, počinje uređenje trga, gradnja jednokatnica oko trga, gradi se barokna župna crkva sv. Lovre i župni dvor. Pod okolnostima u kojima se planira i uređuje, petrinjski trg odgovara tipu kvadratnih odnosno pravokutnih oblika trgova ostalih gradova Vojne krajine. Na prijelazu 18. u 19. stoljeće definiran je prostrani pravokutni trg koji je ostao glavni urbani akcent grada. Među građevinama koje omeđuju trg s istočne i južne strane prepoznatljivi su primjeri barokne izgradnje, dok na zapadnoj strani trga i početku Nazorove ulice pronalazimo klasicističke oblike. Tijekom 19. stoljeća uslijedila je izgradnja historicističkih objekata u Nazorovoj, Turkulinovoj, Gajevoj i Gupčevoj ulici. Osim glavnoga trga, danas Trga dr. Franje Tuđmana, u povijesnoj jezgri je i Trg Stjepana Radića ljevkaste forme koji je formiran već sredinom 18. stoljeća. Upravo su ta dva trga te potez izgradnje koji ih međusobno povezuje, odredila najuže područje do danas očuvane povijesne jezgre grada (Matijašević, Cindrić, 2005: 143-148).
Ova povijesna jezgra zaštićena je kao spomenik kulture 1962. godine te je upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu te ima svojstvo kulturnoga dobra.

Kulturno-povijesna cjelina grada Petrinje označena je interpretacijskim tablama na kojima se nalazi QR code – poveznica na link Interpretacija baštine.

The cultural-historic part of the town of Petrinja is marked by interpretation plaques with QR code – link to Interpretation of heritage.

FOTO INTERPR.TABLA

The cultural-historic unit in the centre of the town of Petrinja is its most attractive locality. At the present-day location of the town, the continuity of settlement can be traced back to 1592 when a Turkish fort was built at the very confluence of the Petrinjčica with the Kupa. It was in operation until the beginning of the 18th century, with the beginning of its gradual demolition in 1728.
At that time, the construction of a civilian settlement begins, while the space of the military fort fuses with the surrounding construction. Those are the beginnings of a sudden development of Petrinja as a significant military and administrative centre of Banovina region. Petrinja becomes a part of Banska Krajina in 1753 and the seat of the Second Banska Regiment. Petrinja also develops itself as a significant shopping, crafts, educational and cultural centre of Banska Krajina. Starting with the year 1780 – when the most significant urban planning and architectural interventions in this part of town are made – the square is planned, the one-storey buildings around the square are built, as well as the Baroque parish church of St. Lawrence and its parish house. Under the circumstances in which it is planned and arranged, Petrinja’s main square corresponds to the type of rectangular shape of the squares found in other towns of the military border area Vojna Krajina. At the turn of the 18th to the 19th century, a spacious rectangular square is defined, which remains the main urban accent of the town. Among the buildings bordering the square to the east and south there are recognizable examples of Baroque construction, while along the west side of the square and at the beginning of Nazorova Street there are Classicist forms. During the 19th century begins the construction of Historicist buildings in Nazorova, Turkulinova, Gajeva and Gupčeva Street. In addition to the main square – today Dr. Franjo Tuđman Square – in the historic town core there is also Stjepan Radić Square with a funnelled form, outlined as early as in the mid 18th century. These two squares, and the line of construction that connects them, define the narrowest urban area of the preserved historic core of the town (Matijašević, Cindrić: 2005: 143-148).
This historic core was protected as a cultural monument in 1962 and entered into the Registry of Immovable Cultural Monuments of the Regional Institute for the Protection of Cultural Monuments in Zagreb, and has the qualification of a cultural asset.

gallery imagegallery imagegallery imagegallery image

Ulica Artura Turkulina 34 – 38

Petrinjske vojarne građene su krajem 19. stoljeća (1893. godine) i na njima su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Tijekom 20. stoljeća korištene su u razne vojne svrhe. Nakon operacije Oluja 1995. godine cijeli kompleks postaje Vojarna Zrin i ovdje se smješta zapovjedništvo 2. gardijske brigade Grom i 12. domobranske pukovnije Petrinja.

Petrinja’s military barracks were built at the end of the 19th century (1893) with visible architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. During the 20th century they were used for various military purposes. After the military operation „Oluja“ in 1995, the entire complex becomes Zrin Barracks and houses the command of the 2nd Guards Brigade “Grom” and the 12th Petrinja Home Guard Regiment.

Turk 34-38

Ulica Artura Turkulina 20

Kuća je građena krajem 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Tijekom 20. stoljeća nastaje promjena na pročelju oko otvora ulaza trgovine. Ovdje su živjele poznate petrinjske obitelji Farkaš, Mlinac i Kozjak.

This house was built in the late 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. During the 20th century, a change occurred on the façade around the shop entrance. Famous town families Farkaš, Mlinac and Kozjak lived here.

20

Trg Stjepana Radića 14

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeća izrazitih stilskih oblika historicizma i neoklasicizma s blago naglašenim elementima secesije. Od lipnja 1903. godine ovdje je bila trgovina petrinjskoga trgovca Ante Jarića (gradonačelnik Petrinje od 1927. do 1929. godine).

This house was built at the turn of the 19th century with distinct stylistic forms of Historicism and Neoclassicism, with slightly accentuated elements of Secessionist style. Starting in June 1903, it hosted the shop of Petrinja’s merchant Ante Jarić (Mayor of Petrinja from 1927 to 1929).

14

144

Trg Stjepana Radića 1

Kuća je građena 1872. godine izrazitih stilskih oblika historicizma i neoklasicizma. Ovdje su živjele obitelji Manc, Zemina i Bešlić. Tijekom prve polovice 20. stoljeća u kući je bila gostionica Kocijan, a u drugoj polovici 20. stoljeća prva petrinjska bižuterija koju je vodio Damir Bešlić.

This house was built in 1872 with distinct stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. It was owned by the families Manc, Zemina and Bešlić. During the first half of the 20th century, it hosted the so-called Kocijan inn, and in the late 20th century the first Petrinja’s bijouterie shop, run by Damir Bešlić.

r1

r1_

Ulica Artura Turkulina 17

Kuća je građena krajem 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Krajem 20. stoljeća nastaje promjena otvora u osi pročelja. U drugoj polovici 20. stoljeća ovdje je živio i radio petrinjski fotograf August Miffek.

This house was built at the end of the 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. At the end of the 20th century, there occurred a change in the opening in the axis of the façade. In the second half of the 20th century, Petrinja’s photographer August Miffek lived and worked here.

17

177

Ulica Artura Turkulina 14

Kuća je sagrađena krajem 19. stoljeća u stilu arhitekture historicizma i neoklasicizma. Tijekom vremena pročelje je izgubilo izvorni oblik. U prvoj polovici 20. stoljeća ovdje je bila poznata mesnica Leonarda Kazde, a nakon toga gostionica te je ugostiteljsku namjenu zadržala i danas.

This house was built in the late 19th century in the architectural style of Historicism and Neoclassicism. Over time, the façade has lost its original shape. In the first half of the 20th century, here was a well-known butcher’s shop owned by Leonard Kazda, later followed by an inn. It continues its catering purpose even today.

ccc

Ulica Artura Turkulina 9

Kuća obitelji Cettolo sagrađena je u drugoj polovici 19. stoljeća u stilu arhitekture historicizma i neoklasicizma s elementima neobaroka. Tijekom vremena pročelje je izgubilo izvorni oblik s uličnim balkonom i naglašenim srednjim dijelom istake na krovu. Nakon II. svjetskog rata ovdje je neko vrijeme bio internat, zatim i prostorije Petrinjskog radija.

This Cettolo family house was built in the second half of the 19th century in the architectural style of Historicism and Neoclassicism with Neo-baroque elements. Over time, the façade has lost its original shape with a street balcony and an accentuated middle section on the roof. After WW II, it hosted a boarding school for a while, and later the town radio station (Petrinjski Radio).

99

999999

Ulica Artura Turkulina 7

Zgrada poštanskoga ureda završena je 1906. godine i njoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Zgradu je gradio petrinjski graditelj Bonifacije Cettolo ml. Ovdje je do 1987. godine bio Poštanski ured ili Petrinjska pošta.

This post office building was completed in 1906 with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. It was constructed and built by Petrinja’s builder Boniface Cettolo Jr. Up until 1987, it hosted Petrinja’s Post Office.

7777

Ulica Artura Turkulina 5

Kuća je građena krajem 19. stoljeća. Iako je pročelje promijenjeno, naslućuje se izvorni historicizam. Godine 1910. ovdje je otvoreno Gradsko svratište, a 1919. godine u dvorišnoj dvorani otvoreno je stalno petrinjsko kino (Kuharićevo kino).

This house was built at the end of the 19th century. Even though the façade was changed, original elements of Historicism are still visible. In 1910, Gradsko svratište (the town inn) was opened here, and on December 7th, 1919 a permanent cinema was opened in its courtyard (so-called Kuharić cinema).

Ulica Artura Turkulina 1

Kuća je građena krajem 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i pojedini elementi secesije. Tijekom 20. stoljeća značajnije su promjene na pročelju, posebno otvaranjem novih izloga trgovine.

This house was built in the late 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and certain elements of Secessionist style. During the 20th century, significant changes were made to the front, especially with the opening of new shop windows.

111111

Ulica Matije Gupca 31

Zgrada šumske uprave građena je u drugoj polovici 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma te pojedini elementi secesije. Tijekom 20. stoljeća ovdje se nalazila Petrinjska šumarija, a danas Glazbena škola i Interpretacijski centar baštine Banovine.

Forest Administration building was built in the second half of the 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism, with certain elements of Secessionist style. During the 20th century, Petrinja’s Forestry Office was located here, and today this building hosts the town’s Music School and the Banovina Heritage Interpretation Centre.

31

Trg Stjepana Radića 16a

Kuća je građena potkraj 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Na pročelju se primjećuju neoklasični elementi. U ovoj je kući 1914. godine rođen farmakolog Vladimir Kušević.

This house was built at the end of the 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. Neoclassical elements can be seen on the façade. Vladimir Kušević, a pharmacologist, was born in this house in 1914.

16a

Ulica Ivana Filipovića 1

Stara tvornica Gavrilović. Primjer industrijske arhitekture s početka 20. stoljeća. Sa srušenim dijelom kompleksa Prve hrvatske tvornice salame na drugoj strani ulice te nathodnika preko Srnakove ulice, koji je povezivao zgrade, izgubljena je cjelina ovoga industrijskog kopleksa.

Old Gavrilović factory. An example of industrial architecture from the early 20th century. With the demolished part of the complex of the First Croatian Salami Factory on the other side of the street, and the overpass across Srnakova Street which connected the buildings, the complete unit of this industrial complex was lost.

Prva-tvornica-salame-1024x682

Ulica Vladimira Nazora 22

Kuća Vuksan/Šram građena je krajem 19. stoljeća na kojoj su vidljivi stilski oblici arhitekture historicizma i neoklasicizma. Godine 1892. ovdje se nalazila trgovina i tiskara A. Pirnatha, zatim tiskara Benko do 1898. te knjižara Šram 1924. godine. Od 1931. do 1945. godine u ovoj kući bila je knjigovežnica Vilka Massarija.

This Vuksan/Šram house was built in the late 19th century with the influence of the architectural stylistic forms of Historicism and Neoclassicism. In 1892 it became A. Pirnath’s shop and printing house, then it was Benko’s printing house until 1898, and in 1924 a bookshop owned by the Šram family. From 1931 to 1945, it hosted Vilko Massari’s bookbindery.

22 2222

Ulica Vladimira Nazora 2

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće izrazitih secesijskih oblika. Obrtnik Josip Šćetinec (gradonačelnik Petrinje od 1922. do 1927. godine) u ovoj je kući 1904. godine otvorio trgovinu staklenom robom, a u drugoj polovici 20. stoljeća ovdje je bila poznata petrinjska slastičarnica obitelji Behadin. Kuća je danas u vlasništvu obitelji Koljnrekaj.

This house was built at the turn of the 19th century with a strong influence of the Secessionist style forms. Craftsman Josip Šćetinec (Mayor of Petrinja from 1922 to 1927) opened a glass shop in this house in 1904, and in the second half of the 20th century, there was the famous town pastry shop owned by the Behadin family. The house is now owned by the Koljnrekaj family.

Nazorova 2_stara

Nazorova 2

Trg J.J. Strossmayera 3

Župni dvor rkt. župe sv. Lovre izgrađen je 1783. godine u stilu kasnoga baroka. U župnom dvoru, tijekom svoje službe, živjeli su brojni kasnije znameniti biskupi i svećenici katoličke crkve u Hrvatskoj.

St. Lawrence’s parish church rectory was built in 1783 in late Baroque style. Many of the later well-known Croatian bishops and clergy of the Catholic Church resided in this rectory during their service.

Trg J.J.Strossmayera 3

Trg J.J. Strossmayera 2

Samostanska kuća časnih sestara Kćeri Božje ljubavi građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s elementima kasnoga baroka. Časne sestre Kćeri Božje ljubavi  došle su u Petrinju 1928. godine na poziv tadašnjega župnika vlč. Mihaela Razuma da otvore dječje zabavište. Ovdje je dugo godina djelovao dječji vrtić.

This monastery was built at the turn of the 19th to 20th century with elements of late Baroque. The Daughters of Divine Charity came to Petrinja in 1928 at the invitation of the then parish priest Mihael Razum to open a children’s play area. As a result, it hosted a kindergarten for a long time.

Trg J.J.Strossmayera 2

Trg J.J. Strossmayera 1

Zgrada današnje galerije građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma. U njoj se tijekom vremena, između ostaloga, nalazilo vatrogasno spremište. U preuređenom prostoru zgrade, 27. lipnja 1987. otvorena je Galerija Krsto Hegedušić koja djeluje i danas.

Today’s gallery was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Neoclassical architecture. Over time, among other things, there was a fire brigade storage room. On 27th June 1987, in the reconstructed space of this building, today’s Krsto Hegedušić Gallery was opened.

Trg J.J.Strossmayera 1

Ulica Augusta Šenoe 2

Zgrada u kojoj se nalazilo poznato petrinjsko svratište Tri gavrana građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće u stilu arhitekture neoklasicizma. U ovoj zgradi, 14. listopada 1906. godine osnovana je mjesna organizacija tadašnje Hrvatske pučke seljačke stranke, uz osobnu nazočnost Stjepana Radića.

The building, which hosted the well-known town inn Tri gavrana, was built at the turn of the 19th to 20th century in the style of Neoclassical architecture. In this building, on 14th October 1906, a local organization of the then Croatian Peasant Party was established, with the personal presence of Stjepan Radić.

Šenoina ulica 2

Ulica Stjepana Radića 5

Kuća obitelji Cettolo izgrađena je početkom 20. stoljeća u kombinaciji dvaju stilova historicizma i secesije te je vrijedan primjer secesijske stambene arhitekture kontinentalne Hrvatske.

The Cettolo family house was built at the beginning of the 20th century, combining the styles of both Historicism and Art Nouveau, and is a valuable example of Art Nouveau residential architecture in continental Croatia.

Radićeva ulica 5

Trg Stjepana Radića 6

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće s izraženim elementima stilskih oblika arhitekture klasicizma i historicizma. Kuća je vlasništvo obitelji Gavrilović. U prizemlju se dugi niz godina nalazila mesnica, a nakon Domovinskog rata, na prvom katu nalaziose župni dvor rkt. župe sv. Lovre.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century with distinct elements of stylistic forms of Classicist and Historicist architecture. The house is owned by the Gavrilović family. On the ground floor there was a butcher’s shop for many years, and after the Homeland War, the first floor provisionally hosted St. Lawrence’s parish church rectory.

Trg Stjepana Radića 6

 

Trg Stjepana Radića 5

Kuća je građena u drugoj polovici 19. stoljeća s elementima arhitekture historicizma, a kasnije je pročelje ukrašeno secesijskim elementima. Graditelj ove kuće bio je poznati petrinjski graditelj Bonifacije Cettolo.

The house was built by the famous town master builder Bonifacije Cettolo in the second half of the 19th century with elements of the Historicist architecture. Later, the façade was adorned with the elements of Art Nouveau.

Trg Stjepana Radića 5

Ulica Ljudevita Gaja 8

Kuća je građena krajem 18. stoljeća, odnosno 1790. godine, s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture kasnoga baroka i klasicizma. U njoj je održana prva kino-projekcija 1911. godine. Prema dostupnim podatcima ovo je danas najstarija zidana kuća u Petrinji.

The house was built at the end of the 18th century (in 1790), under a strong influence of the stylistic forms of late Baroque and Classicist architecture. In 1911, it hosted the first cinema screening. According to available data, this is the oldest brick house in Petrinja.

Gajeva ulica 8

Ulica Artura Turkulina 39

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće u stilu arhitekture neoklasicizma. Vlasnici kuće bile su poznate petrinjske obitelji Despot, odnosno Lamza.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century in the style of Neoclassical architecture. The owners of the house were well-known town families Despot and Lamza.

Turkulinova 39

Ulica Artura Turkulina 22

Kuća je građena početkom 20. stoljeća s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma, a pripadala je poznatoj petrinjskoj obitelji Hangi. U ovoj kući često je boravio mons. Ivan Hangi, počasni građanin Petrinje, dobrotvor mnogih petrinjskih društava.

The house was built in the early 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Neoclassical architecture, and belonged to the well-known town family Hangi. It was frequently a place of residence for Msgr. Ivan Hangi, an honorary citizen of Petrinja and a benefactor of many Petrinja’s associations and societies.

Turkulinova ulica 22

Ulica Artura Turkulina 2

Ova atraktivna zgrada u kojoj se prvotno nalazio hotel ili svratište K Caru Austrijskom  građena je na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture secesije. Do 1991. godine ovdje je bio Hotel Banija, koji se nakon 1987. i otvaranja hotela Gavrilović nazivao Stari hotel.

This attractive building, originally hosting the hotel or boarding house K Caru Austrijskom was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of the Art Nouveau architecture. Until 1991 there was Hotel Banija, colloquially called Old Hotel (Stari hotel) after 1987 and the grand opening of the new hotel Gavrilović.

Turkulinova ulica 2

Ulica Matije Gupca 39

Jednokatna građanska kuća izgrađena je krajem 18. stoljeća. Na ovome mjestu nalazila se kuća u kojoj je 15. veljače 1786. rođen Josip Kajetan Knežić, krajiški časnik i poznati graditelj. Istakao se u gradnji cesta od kojih se izdvaja Jozefinska cesta od Karlovca do Senja.

Two-storey town house built at the end of 18th century where Josip Kajetan Knežić, a Krajina military border officer and a famous architect was born on 15th February 1786. He distinguished himself in the construction of roads, one of which is a well-known Josephine road stretching from Karlovac to Senj.

Ulica Matije Gupca 23

Ova prizemnica, po svojoj uspjeloj, vertikalno razvedenoj profilaciji, vrijedan je primjer klasicističke arhitekture prve polovine 19. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske. Godine 1864. u ovoj kući osnovano je Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj koje i danas djeluje.

This one-storey house, looking at its successful, vertically indented profiling, is a valuable example of Classicist architecture of the first half of the 19th century in continental Croatia. In 1864 on its premises, Croatian singing society Slavulj was established, which continues its work to this day.

matije-gupca-39

Ulica Matije Gupca 21

Kuća je građena 1910. i 1911. godine kao stambeni objekt za upravitelja gradske električne centrale, odnosno gradske munjare. Postrojenje za proizvodnju električne struje i obiteljska kuća za upravitelja predstavljali su skladnu cjelinu u secesijskom stilu.

The house was built in 1910-1911 as a residence for the manager of the town’s electric power station. The plant for the production of electric power and this family house for the manager represented a harmonious whole in the Art Nouveau style.

Gupčeva ulica 21

Ulica Matije Gupca 10

Kuća je građena sredinom 19. stoljeća i u njoj se prepoznaju oblici arhitekture kasnoga baroka. U ovoj kući rođeni su i živjeli pedagoški djelatnik i petrinjski gradonačelnik Stjepan Križanić (1879.-1941.) te književnik Kamilo Križanić (1908.-1975.).

The house was built in the mid-19th century with the elements of late Baroque architecture. Stjepan Križanić (1879-1941, a teacher and pedagogue) and Kamilo Križanić (1908-1975, the town’s mayor) were born and lived in this house.

Gupčeva ulica 10

Ulica Matije Gupca 6

Kuća je građena u drugoj polovici 19. stoljeća s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture neoklasicizma. Ovdje se početkom 20. stoljeća nalazila i poznata kavana Spitzer. U ovoj su kući tijekom vremena, živjele poznate petrinjske obitelji Ebenspanger, Topljak i Genner.

The house was built in the second half of the 19th century, under a strong influence of the stylistic forms of the Neoclassical architecture. At the beginning of the 20th century it hosted the famous Spitzer café. Over time, the famous town families Ebenspanger, Topljak and Genner lived here.

Gupčeva ulica 6

Ulica Matije Gupca 3

Kuća je građena početkom 20. stoljeća i jedan je od najboljih primjera arhitekture secesije u Petrinji. U njoj je živio i imao svoj odvjetnički ured poznati petrinjski odvjetnik i političar dr. Josip Nemec (1872.-1966.).

The house was built at the beginning of the 20th century and is one of the best examples of the Art Nouveau architecture in Petrinja. Dr. Josip Nemec (1872-1966), a famous lawyer and politician, lived there and ran his law office.

Gupčeva ulica 3

Hrvatski dom

Ulica Matije Gupca 2

U jednokatnoj zgradi Svratište k lavu iz 18. st. nekoliko petrinjskih društava osniva 12. veljače 1913. Hrvatski dom Petrinja. Trošna je zgrada srušena 1941. s nakanom da se izgradi županijska zgrada Velike župe Gora. Na temeljima podignutim tijekom Drugog svjetskog rata od 1951. do 1954. gradi se današnja zgrada.

2 Matije Gupca Street

On February 12, 1913, in a two-storey building from the 18th century called ‘Svratište k lavu’ Croatian Home Petrinja was founded by several town societies. Dilapidated building was demolished in 1941 with the intention to build a county building for Great Parish of Gora. On the existing foundations dating from the war (World War II), the present building was built in the period 1951 – 1954.

hrvatski-dom

Ulica Vladimira Nazora 15

Kuća je građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće s jakim utjecajem stilskih oblika arhitekture historicizma i neoklasicizma. U ovoj kući dugi niz godina bila je ugledna trgovina krojačkoga  materijala obitelji Hajnic. Tijekom svojeg boravka u Petrinji ovdje je živjela i obitelj Kvaternik.

The house was built at the turn of the 19th to 20th century under a strong influence of the stylistic forms of Historicist and Neoclassical architecture. For a long time, this house hosted a reputable tailoring material shop owned by the family Hajnic. During their stay in Petrinja, there resided the family Kvaternik.

Nazorova ulica 15

Ulica Vladimira Nazora 13

Zgrada je izgrađena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće u kasnobaroknom stilu. Krajem 19. stoljeća darovnicom prelazi u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i postaje Parohijski dom petrinjske parohije sv. Spiridona.

The building was designed at the turn of the 18th to 19th century in late Baroque style. At the end of the 19th century, by deed of donation, it becomes the property of the Serbian Orthodox church and hosts the Parochial home of Petrinja’s parish of St. Spiridon.

parohijski-dom

Ulica Vladimira Nazora 11

Kuća je građena 1924. godine u secesijskom stilu u vlasništvu obitelji Kostinčer. Donedavno je u prizemlju radila knjižara i papirnica.

This house was built in 1924 in Art Nouveau style and owned by the family Kostinčer. Until recently, its ground floor hosted the stationery and bookshop.

nazorova-11

Ulica Vladimira Nazora 10

Ova jednokatnica, tlocrta u obliku slova „L“, sagrađena je 1786. godine u kasnobaroknom stilu, a godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu iznad veže SIGUR 1786. Sredinom 19. stoljeća dograđen je krajnji južni dio.

This two-storey house with the floor plan in the shape of the letter “L”, was built in 1786 in late Baroque style, with the year of construction carved on the keystone above the doorway – “SIGUR 1786”. In the mid 19th century, the south part of the building was added.

gradanska-kuca-7

Ulica Vladimira Nazora 9

Kuća je izgrađena prije 1824. godine u klasicističkom stilu, a prvi veći zahvat izveden je u drugoj polovini 19. stoljeća. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture iz prve polovine 19. stoljeća građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built before 1824 in Classicist style, and it saw its first major intervention in the second half of the 19th century. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-9

Ulica Vladimira Nazora 8

Kuća, građena u baroknu stilu, spada u red najstarijih stambeno-poslovnih građevina na području grada Petrinje, a datira iz prve polovine 18. stoljeća. Prvi veći zahvat na objektu nastaje 1812. godine kada prizemlje uličnoga krila, na mjestu nekada otvorenoga arkadnog hodnika, dobiva otvore lokala s kamenim dovratnicima.

The house, built in Baroque style, is one of the oldest residential and commercial buildings in the area of Petrinja, and dates from the first half of the 18th century. The first major intervention on the object was performed in 1812 when the street wing ground floor, in place of once open arcade hall, got apertures with stone doorposts.

gradanska-kuca-5

Ulica Vladimira Nazora 7

Kuća je sagrađena 1812. godine u klasicističkom stilu. Tipološki pripada nizu stambene građanske arhitekture prve polovine 19. stoljeća, građene za potrebe stanovanja na katu i poslovnoga prostora u prizemlju.

The house was built in 1812 in Classicist style. Typologically, it belongs to residential urban architecture of the first half of the 19th century, built for residential purposes on the first floor and with office space on the ground floor.

nazorova-7

Dodatne informacije

 • Turistička zajednica Grada Petrinje
  Sjedište: Trg dr.Franje Tuđmana 4 /PP105
  Ured: Ulica dr. Josipa Nemeca 15
  Petrinja, Hrvatska
  Telefon: 044 815 431
  E mail: kontakt@petrinjaturizam.hr
  www.petrinjaturizam.hr
  OIB: 20715459997
  IBAN: HR5424070001188013177

Downloads

LOVRENČEVO 2022.

TEB’ U SLAVU GRADE MOJ LOVRENČEVO U PETRINJI od 1. do 13. kolovoza 2022.

KALENDAR DOGAĐANJA 2022.

26.02.2022 Veljača 26.2.  Petrinjski fašnik – Centar novog života   Travanj/April Uskrsni program 10.4.  PASIJA,  Župna zajednica Marijina legija –– ispred Crkve sv. Lovre, 20h 11.4.  Likovna radionica za djecu i roditelje ...

PROGRAM LOVRENČEVA 10.8.

10.08.2022 PROGRAM: 9:30 sati – Svečano postavljanje ploče Most volontera u Gupčevoj ulici – most u Gupčevoj ulici 9:30 sati – Šareni svijet, program za djecu – Strossmayerovo šetalište 10 –...

19°C

Suho i Vjetrovito
Upoznaj Petrinju

Dobro došli u Petrinju, mali grad velikog srca. Grad s osobito očuvanim prirodnim okružjem na obroncima Zrinske gore.