Logo petrinja

23.10.2018

Advent u Petrinji 2018

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Petrinje o provođenju manifestacije „Advent u Petrinji 2018.“ (KLASA: 610-02/18-01/15 URBROJ: 2176/06-02-18-1), Turistička zajednica Grada Petrinje objavljuje JAVNI POZIV za odabir programa u sklopu manifestacije “ADVENT U PETRINJI 2018.“ Datum objave poziva: 23. listopada 2018. g. Rok za dostavu prijava: 31. listopada 2018. g. 1. Javni poziv za odabir programa „Advent […]

Intro img

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Petrinje o provođenju manifestacije „Advent u Petrinji 2018.“ (KLASA: 610-02/18-01/15 URBROJ: 2176/06-02-18-1), Turistička zajednica Grada Petrinje objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa u sklopu manifestacije “ADVENT U PETRINJI 2018.“

Datum objave poziva: 23. listopada 2018. g.

Rok za dostavu prijava: 31. listopada 2018. g.

1. Javni poziv za odabir programa „Advent u Petrinji 2018.“

Javnim pozivom za odabir programa „Advent u Petrinji 2018.“ (u daljnjem tekstu: Poziv) traži se organizator provedbe programa za manifestaciju „Advent u Petrinji 2018.“ (u daljnjem tekstu: Program) koji će se provoditi od 2. prosinca 2018. g. do 6. siječnja 2019. g., a koji će uključivati zabavne, kulturne, obrazovne, umjetničke, animacijske i slične sadržaje te popratno uključenu prodaju i ugostiteljsku ponudu. Sve aktivnosti Programa trebaju se odvijati na Strossmayerovom šetalištu.

Ciljevi poziva

Obogaćivanje ponude grada Petrinje kulturno-turističkim programima u blagdansko vrijeme tijekom prosinca 2018. i početkom siječnja 2019. godine. Povećanje turističkog imidža destinacije Petrinja uz poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda. Obogaćivanjem programa doprinosi se povećanju broja dolazaka i noćenja turista u Petrinji. Ovom manifestacijom potiče se razvoj kulturnoga turizma, jednog od oblika turističke ponude grada determinirane strateškim dokumentima na razini lokalne zajednice. Također, jedan od ciljeva je doprinos komunikacije i zajedništva sugrađana te spoznaja o društvenim i kulturnim vrijednostima lokalne zajednice.

Provedba Poziva

Za administrativne, organizacijske i druge poslove i aktivnosti u provedbi Poziva nadležna je Turistička zajednica Grada Petrinje (u daljnjem tekstu: TZG Petrinje).

Prijavitelji na Poziv

Program koji se predlaže može prijaviti jedna udruga ili zajednički više udruga, ili trgovačko društvo od kojih je jedan nositelj i organizator provedbe Programa.

Prijavitelj (nositelj prijave) može podnijeti jednu prijavu na Poziv.

Povjerenstvo za odabir prijavitelja programa koje će imenovati Gradonačelnik, odabrat će jednog prijavitelja s kojim će TZG Petrinje sklopiti ugovor.

Sredstava za financiranje Programa

Provedbu Programa TZG Petrinje financirat će s iznosom do najviše 150.000,00 kn bruto. Financijska sredstva za provedbu ovoga programa osigurana su u Proračunu Grada Petrinje za 2018. godinu („Službeni vjesnik“ broj 68/17, 09/18, 39/18).

Za potrebe provedbe, na raspolaganju su bez naknade:

 • javna površina na području Strossmayerovog šetališta

 • infrastruktura: pokretni montažni objekti (4 drvenih kućica) s namjenom pružanja ugostiteljskih usluga i/ili prigodnu prodaju i opskrba električnom energijom.

Prijavitelj Programa koji će biti odabran za provedbu imat će pravo javne površine i pokretne montažne objekte dati u najam trećim osobama uz naplatu, a prikupljena sredstva koristiti za potrebe provedbe Programa.

O eventualno prikupljenim sredstvima od najma prijavitelj Programa će imati obvezu sačiniti posebno izviješće i dostaviti ga Turističkoj zajednici Grada Petrinje.

2. PROPISANI UVJETI POZIVA

2.1. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj može biti pravna osoba registrirana kao udruga ili trgovačko društvo, odnosno više pravnih osoba u zajednici ponuditelja.

Udruga mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– biti upisana u Registar udruga

– imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama

– svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje kulturnih, umjetničkih, obrazovnih, zabavnih, animacijskih ili sličnih sadržaja

– imati sjedište u Petrinji i u Petrinji djelovati najmanje 1 godinu od dana objave Poziva

– imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja uključujući i davanja prema Gradu Petrinji i tvrtkama u vlasništvu Grada Petrinje dospjela za plaćanje do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi prijavi na ovaj Javni poziv

– nije u stečajnom postupku, postupku likvidacije, prisilne naplate ili u postupku gašenja

– nije prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora

– ima iskustvo u provođenju sličnih programa

Trgovačko društvo mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– mora biti registrirano, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je
vezana uz planirani Program

– nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;

– nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj niti prema Gradu Petrinji.

2.2. Prihvatljive aktivnosti i lokacija

Popis aktivnosti je indikativan i prihvatiti se može svaka aktivnost koja doprinosi ispunjenju ciljeva ovog Poziva.

Prihvatljivim aktivnostima smatraju se svrsishodne aktivnosti u realizaciji Programa kojima će se provesti:

 • zabavni, kulturni, obrazovni, umjetnički, animacijski i slični sadržaji

 • prigodna prodaja i/ili ugostiteljska ponuda

Aktivnosti Programa odvijat će se na javnoj površini na području Strossmayerovog šetališta.

2.3. Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima smatrat će se troškovi:

 • neophodni za provedbu Programa

 • navedeni u proračunu Programa u prijavnom obrascu

 • nastali u razdoblju provedbe Programa

Proračun Programa mora biti planiran ekonomično i učinkovito.

2.4. Pregled osnovnih vrsta troškova

 • troškovi usluge najma razglasa i rasvjete

 • troškovi podugovaranja (autorski ugovori za glazbeno-scenske programe i drugi ugovori)

 • troškovi nabave i najma materijala i opreme
 • troškovi ZAMP-a
 • troškovi promotivnih aktivnosti (online i offline promidžba)
 • ostali troškovi za provedbu Programa (dnevnice, trošak goriva, reprezentacija i sl.)
 • najam WC kabina

2.5. Neprihvatljivi troškovi

 • koji se ne odnose na provedbu Programa

 • stavke koje se već financiraju iz drugih izvora

 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima

 • podmirenje dugova, kamata ili kazni

 • operativni troškovi

2.6. Zabrana dvostrukog financiranja

Troškovi koji će biti financirani u okviru odabranog Programa po ovom Pozivu ne smiju biti financirani iz drugih izvora.

U slučaju da se ustanovi da je Program dvostruko financiran, prijavitelj će biti dužan vratiti sredstva.

3. POSTUPAK PRIJAVE

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži:

– obrasce obvezne osnovne dokumentacije

– svu obveznu dodatnu dokumentaciju

Obrasci moraju biti u potpunosti ispunjeni te potpisani od strane osobe koja je ovlaštena za zastupanje udruge/trgovačkog društva i ovjereni pečatom, osim obrasca životopisa koji ispunjava i potpisuje osoba koja je odgovorna za provedbu Programa. Prijave koje nisu potpune i pravovremene neće se razmatrati.

3.1. Obvezna osnovna dokumentacija

-obrazac opisa Programa

-obrazac proračuna Programa

3.2. Obvezna dodatna dokumentacija

1. Izvod iz Registra udruga/Sudskog registra

2. Dokaz o području djelovanja – presliku ovjerenog statuta udruge prijavitelja (za udruge statut mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama)

3. Dokaz (potvrda Porezne uprave) o nepostojanju dugovanja za poreze i druga obvezna davanja dospjela za plaćanje do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi predaji prijave

4. Potvrda nadležnog Upravnog odjela da Prijavitelj nema nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinja

5. Obrazac izjave o projektima financiranim iz javnih izvora

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

7. Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (koji za obveznike dvojnog knjigovodstva više nije potrebno prilagati jer sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva za 2016. i 2017. javno su dostupni u Registru neprofitnih organizacija. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva treba dostaviti obrazac G-PR-IZ-NPF za 2017.godinu i potvrdu da je isti predan Ministarstvu financija

8. Sporazum o partnerstvu (ako se predlaže zajednički Program više udruga) s jasno definiranom ulogom svakog partnera (za sklapanje Sporazuma o partnerstvu može se koristiti Obrazac B5 iz Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge koji je dostupan na: https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljena-nova-verzija-prirucnika-za-postupanje-u-primjeni-uredbe-o-financiranju-udruga/4155 )

Uz prijavu može biti priložena i neobavezna dodatna dokumentacija za koju prijavitelj smatra da je relevantna za Program.

Prije potpisivanja Ugovora:

 • udruga/trgovačko društvo dužno je dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od tri mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja Programa

3.3. Datum objave Poziva, rok za podnošenje i način predaje prijave

Poziv je objavljen 23. listopada 2018. na mrežnim stranicama TZG Petrinje www.petrinjaturizam.hr

Prijava se predaje u jednom primjerku u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku (na elektronskom mediju) koja sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku. Dostavlja se preporučenom poštom ili osobnom predajom u Turističku zajednicu Grada Petrinje na adresu:

Turistička zajednica Grada Petrinje, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 44 250 Petrinja, uz naznaku: „Javni poziv za odabir programa „Advent u Petrinji 2018.“ – NE OTVARATI“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2018. Ako je prijava poslana poštom, važeći datum je datum s prijemnog žiga pošte. Osobna prijava u uredu do 13.00 sati.

Prijave koje nisu predane u roku neće se razmatrati.

4. POSTUPAK ODABIRA PROGRAMA

4.1. Zaprimanje i evidencija prijava

Prijave zaprima TZG Petrinje, a evidentira Povjerenstvo.

4.2. Formalna provjera prijava

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Petrinje, provest će formalnu provjeru prijava prema uvjetima:

 1. Prijava predana u zatvorenoj omotnici s naznačenim nazivom Javnog poziva.

 2. Prijava dostavljena u zadanom roku.

 3. Dostavljena je sva obvezna osnovna dokumentacija i obvezna dodatna dokumentacija na propisanim obrascima.
 4. Zatraženi iznos sredstava je unutar financijskog praga postavljenog u Pozivu

4.3. Procjena prijava

Procjenu prijava koje su zadovoljile formalne uvjete provodi Povjerenstvo. Svaka prijava ocjenjuje se na temelju programskih i financijskih podataka iznesenih u obaveznoj dokumentaciji te na temelju podataka iz obavezne dodatne dokumentacije i neobavezne dodatne dokumentacije (ako je priložena), a sukladno kriterijima za ocjenu.

4.4. Kriteriji za ocjenu prijava:

 1. Iskustvo prijavitelja u upravljanju programima

 2. Organizacijski i ljudski resursi prijavitelja

 3. Znanja i iskustvo voditelja programa

 4. Jesu li u provedbu programa uključeni partneri te njihovo iskustvo i znanje

 5. Jasno definirani i realno dostižni ciljevi programa

 6. Jesu li aktivnosti programa odgovarajuće, izvedive i povezane s ciljevima

 7. Kvaliteta aktivnosti programa i njihova izvedivost na području Grada Petrinje
 8. Medijska pokrivenost (lokalna, nacionalna)

 9. Jesu li troškovi programa realni u odnosu na rezultate i predviđeno vrijeme trajanja

 10. Jesu li troškovi programa usklađeni s planiranim aktivnostima programa

 11. Postoji li financiranje programa i iz drugih izvora

 12. U kojoj mjeri se ukupni troškovi programa odražavaju na kvalitetu programa.

Svaka prijava ocjenjuje se temeljem Obrasca za procjenu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Povjerenstvo za ocjenjivanje daje prijedlog za financiranje jednog Programa.

4.5. Odluka o odabiru

Odluku o odabiru Programa za financiranje donosi Predsjednik TZ Grada Petrinje na temelju prijedloga Povjerenstva, najkasnije 10 dana od dana završetka Poziva.

Turistička zajednica Grada Petrinje će rezultate Poziva objaviti na službenoj web stranici Turističke zajednice Grada Petrinje (www.petrinjaturizam.hr/novosti) čime se svi prijavitelji smatraju obaviještenima o rezultatima Poziva.

4.6. Pravo prigovora

Prigovor se može podnijeti isključivo zbog povrede natječajnog postupka za odobravanje financijskih sredstava.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neprihvaćanju Programa ili visinu sredstava ili o odobravanju sredstava drugoj udruzi/trgovačkom društvu.

Prigovori se podnose Povjerenstvu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana objave na službenoj stranici o rezultatima Poziva. Konačnu odluku po prigovoru donosi Gradonačelnik Grada Petrinje na prijedlog Povjerenstva, u roku od 8 dana od primitka prigovora.

Prigovor se podnosi u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u ured Turističke zajednice Grada Petrinje, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 44 250 Petrinja

Napomena:

NE OTVARATI ! – Prigovor na formalne uvjete na Javni poziv za odabir programa „Advent u Petrinji 2018.“

Zakašnjeli prigovori neće se razmatrati.

Na postupak prigovora ne primjenjuju se odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka.

5. SKLAPANJE UGOVORA

Turistička zajednica Grada Petrinje će s udrugom/trgovačkim društvom čiji je Program Odlukom odabran za financiranje sklopiti Ugovor o organizaciji i financiranju Programa do 15. studenog 2018. godine.

U slučaju da je prihvaćena samo djelomična provedba Programa, TZG Petrinje ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna Programa i aktivnostima u opisnom dijelu Programa koji treba izmijeniti, a čiji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja Ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio Ugovora.

Prije konačnog potpisivanja Ugovora s korisnikom sredstava, a temeljem procjene Povjerenstva, Turistička zajednica Grada Petrinje može tražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi odgovarali realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti.

Dodatna dokumentacija bit će tražena prema procjeni Povjerenstva.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju u traženom roku, njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća.

Ukoliko se provjerom dodatne dokumentacije ustanovi da prijavitelj ne ispunjava tražene uvjete Poziva, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Turistička zajednica Grada Petrinje može po potrebi ove Upute za prijavitelje ispravljati, mijenjati i dopunjavati najkasnije osam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, a sve promjene biti će objavljene na web stranici Turističke zajednice Grada Petrinje www.petrinjaturizam.hr/novosti

Izmjene pojedinih uvjeta neće biti na štetu prijavitelja koji su već podnijeli urednu prijavu do dana objave ispravka, izmjene ili dopune te će se tim prijaviteljima dati mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmjene.

Obrazac proracuna programa

Obrazac Opisa programa

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o financiranim projektima