Logo petrinja

03.03.2022

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20) i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22) te članka 23. stavka 1. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj […]

Intro img

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20) i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22) te članka 23. stavka 1. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 23/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Petrinje o  raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora/direktorice donesenoj na sjednici dana 2.3.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Petrinje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Petrinje

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Petrinje (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22; u daljnjem tekstu Pravilnik):

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
  2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga članka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

II.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovoga Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III.

Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV.

Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.

Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

V.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Grada Petrinje, Josipa Nemeca 15, 44250 Petrinja, uz naznaku „Za natječaj – ne otvaraj“.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • ime i prezime kandidata
  • adresu
  • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte
  • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
  • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
  • potpis kandidata

VI.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika radne knjižice i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada (poveznica: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf

– izjava ili dokaz o znanju jednog stranog jezika

– izjava ili dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu te preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde)

– uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima

– životopis

– presliku osobne iskaznice ili domovnice

VII.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju putem Turističkog vijeća.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

VIII.

Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri godine.

IX.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Petrinje.

X.

Obavijest o Natječaju bit će objavljena na Internetskoj stranici Petrinjskog radija (Portal53) dok će tekst Natječaja biti objavljen na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Petrinje.

TZG Petrinje

3.3.2022.